2005 sto de nye lokalene til Borgarting lagmannsrett klare i Keysers gate og Munchs gate i Oslo sentrum. Siden har Statsbygg leid lokalene av Entra. I leieavtalen sikret imidlertid Statsbygg seg en klausul om at staten senere skulle kunne kjøpe eiendommen til en gunstig pris.

Nå ønsker Statsbygg å benytte klausulen, men Entra sier nei. Entra mener nemlig at klausulen bare var gyldig på én eneste dag, nærmere bestemt 1. april 2014.

I avtalen, som ble inngått i 2002, er klausulen formulert slik: «Kjøpsopsjonen kan kun gjøres gjeldende etter at leieforholdet har vart i ni år». Og niårs-dagen var 1. april 2014.

Søksmål

I august møttes partene i Oslo tingrett for å avgjøre tvisten. Det endte med full seier til staten.

Entra anførte at avtalens forarbeider underbygger at partene hadde en felles forståelse om at ni år skulle forstås bokstavelig, som kun etter akkurat ni år.

Entra har videre – ifølge tingrettsdommen – opplyst at differensen mellom opsjonsprisen og markedsprisen er omtrent 486 millioner kroner, og at de, som profesjonell eiendomsbesitter, ikke ville ha gitt en så gunstig opsjon.

«Til dette skal det bemerkes at det var nettopp det Entra gjorde da de inngikk avtalen», skriver Oslo tingrett, og konkluderer med at ordlyden i avtalen taler i statens favør:

«Etter rettens syn er statens forståelse av opsjonsbestemmelsen det som harmonerer mest med bestemmelsens ordlyd, og Entra har ikke tilstrekkelig grad godgjort at bestemmelsen skal forstås slik Entra anfører.

Retten er etter dette kommet til at opsjonsbestemmelsen i avtalen pkt. 8 må forstås slik at den gjelder etter 9 år, og fremover, i tråd med statens anførsel.»

Forsøkte

Det hører med til historien at staten faktisk forsøkte å benytte opsjonen like før den famøse niårs-dagen i 2014. Dette gikk imidlertid i vasken, ettersom regjeringen i det påfølgende statsbudsjettet ikke satte av penger til kjøpet.

Entra anførte at statens rett til å benytte opsjonen, som følge av dette, var brukt opp. Heller ikke dette synet deles av Oslo tingrett, som skriver:

«Retten kan vanskelig se at det kan forankres i avtalen at opsjonen i et slikt tilfelle må anses oppbrukt. Dette følger ikke av ordlyden, og har heller ikke vært noe tema mellom partene i forhandlingene. Retten til å benytte opsjonen er det naturlig å anse å være i behold til den er benyttet full ut, altså til eiendommen er overtatt av leietaker i henhold til opsjonen, og særlig siden Entra her aksepterte forbeholdet om finansiering. Dersom Entra hadde ment at Statsbygg med dette brukte opp opsjonen, hadde de en særlig plikt til å formidle dette når de godtok forbeholdet. Unnlatelse av å gjøre dette, viser etter rettens syn, at heller ikke Entra hadde en slik forståelsen av avtalen.

Retten kan ikke se at det finnes noe støtte i verken avtalens ordlyd eller forarbeidene til avtalen som tilsier at det var en slik begrensning i opsjonsbestemmelsen.»

Entras prosessfullmektig, Even Berg, opplyser at dommen vil bli anket.

Dommen er ennå ikke publisert.