I januar skulle egentlig straffesaken mot en tidligere advokat Bengt Waldow startet i Oslo tingrett. Mannen sto tiltalt for å henge opp etterlyst-plakater med bilde av blant andre statsadvokat Geir Evanger. Bakgrunnen er at Evanger er nestleder i organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). En tilsvarende plaket er laget med lederen av foreningen, polititjenestemann Jan-Erik Bresil.

Oslo tingrett kom imidlertid til at statsadvokaten som hadde tatt ut tiltalen var inhabil, ettersom hun selv var medlem av NNPF.  Dermed ble saken sendt tilbake til statsadvokatene. Der ble det besluttet at etterforskningen skulle gjenopptas.

Annonse

Ønsker du å bli en del av et sterkt fagmiljø?

Ny begrunnelse

Etter en ny runde etterforskning kom Oslo politidistrikt til at ytringene ikke rammes av straffelovens bestemmelse om hensynsløs atferd, og at saken derfor burde henlegges som intet straffbart forhold.

Nå har Hedmark og Oppland statsadvokatembeter ferdigbehandlet saken. Der er konklusjonen endret til at saken henlegges etter bevisets stilling. I påtegningen skriver statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås:

«Etter mitt syn er det ikke klart at Waldows handlinger representerer overtredelser av straffeloven § 266 når bestemmelsen tolkes i lys av retten til ytringsfrihet.

Jeg finner imidlertid ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette.
Ut fra en samlet bedømmelse av bevisene i saken, sett hen til det strenge beviskravet i straffesaker, foreligger det etter min vurdering rimelig tvil om Waldow har utvist tilstrekkelig grad av subjektiv skyld. Jeg er følgelig ikke overbevist om et straffbart hendelsesforløp som det kan føres tilstrekkelig
bevis for i retten. Det er da ikke grunnlag for tiltale og iretteføring. Videre kan jeg ikke se at ytterligere etterforskning med rimelig grad av sannsynlighet vil kunne fremskaffe bevis av betydning for den påtalemessige vurdering av saken.»

Konklusjonen blir at forholdet henlegges etter bevisets stilling.

Vurderer å klage

Statsadvokat Geir Evanger, som altså har status som fornærmet i denne saken, forteller at han stusser over begrunnelsen.

– Jeg må vurdere om jeg skal påklage dette. Det er åpenbart grunnlag for å påklage, for det er litt vanskelig å forstå begrunnelsen til statsadvokaten. Det har jo aldri vært tvil om bevisene her. Dette handler om det rettslige forståelsen av straffebudet, særlig sett i sammenheng med sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet og privatlivets fred. Her er det kollisjon mellom flere EMK-artikler, sier Evanger.

Forsvarer Jon Wessel-Aas registrerer endringen fra politiets innstilling, men sier det viktigste for hans klient er at saken er henlagt, samtidig som påtalemyndigheten har drøftet forholdet til ytringsfriheten.

– Jeg noterer meg at statsadvokaten også viser til en av de relevante avgjørelsene fra EMD. Dette skulle ha vært resultatet allerede i fjor sommer, sier Wessel-Aas.

Han mener det er er beklagelig at det i det hele tatt ble tatt ut tiltale i første omgang.

– Det er beklagelig både for min klient, og med hensyn til den nedkjølende effekten straffeforfølgningen av ham har hatt på andre som har ønsket å ytre seg kritisk om Norsk Narkotikapolitiforening.