Bakgrunnen for saken Borgarting lagmannsrett nå har tatt stilling til, er et søksmål fra en amerikansk kvinne bosatt i USA, mot en norsk mann bosatt i Norge. Temaet var barnebidrag for deres felles barn, og søksmålet var reist ved en domstol i Texas. Mannen møtte aldri opp, og domstolen avsa fraværsdom på et millionbeløp.

Etter Haag-konvensjonen om underholdsbidrag er slike saker tvangsgrunnlag i Norge, så fremt søksmålet ble lovlig forkynt. Og det er dette som nå er tema. NAV har nemlig fattet vedtak om anerkjennelse av Texas-dommen, noe mannen bestrider.

Annonse

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Møtte på hjemmeadresse

Det som rent faktisk skjedde var at Asker og Bærum tingrett, etter henvendelse fra kvinnens advokat i Texas, fikk jobben med å forkynne stevningen. Dette ble gjort ved at et stevnevitne oppsøkte mannens private adresse. Lagmannsretten skriver:

«Det er ubestridt at stevnevitnet ikke påtraff A eller andre personer på adressen, og derfor la igjen en forkynnelsesmelding i postkassen til A den aktuelle ettermiddagen klokken 15.35, idet huset fremstod bebodd og postkassen til A ble tømt. Det er uenighet mellom partene om hva som var påført meldingen og hva som ellers fremkom av den.»

Mannen svarte aldri på forkynningen, og hevder altså nå at tingretten ikke gjorde nok for å få tak i ham. Det er Borgarting lagmannsrett enig i.

Burde tatt en runde til

Lovens ordlyd er at forkynning ved stevnevitne «så vidt mulig (skal) foregå for vedkommende personlig, helst på hans bopel eller stadige arbeidssted». Retten mener saken er tvilsom, og at det ikke finnes grunnlag for en generell regel om at tingretten alltid må følge opp med et nytt forsøk dersom de ikke får respons. Ikke desto mindre mener Borgarting at Asker og Bærum tingrett burde sendt et brev eller tatt en telefon i tillegg. Lagmannsrettens skriver:

«I vår sak er det ikke – slik som i den sparsomme rettspraksisen som foreligger – spørsmål om en debitor har fått lovlig forkynnelse til et rettsmøte om åpning av konkurs. Det var ikke tale om noe rettsmøte som måtte utsettes. Tingretten skulle returnere rettsdokumentene til USA – uten at det er opplyst at det forelå en spesifikk frist for dette – med opplysning om at dokumentene var lovlig forkynt for A. Når rettsdokumentene ikke ble overlevert til A personlig og de heller ikke ble hentet hos tingretten, mener lagmannsretten at tingretten burde ha gjort et nytt forsøk på å kontakte A, for å forsikre seg om at forkynnelsesmeldingen var kommet til hans kunnskap.

Lagmannsretten antar at det enkelt kunne blitt gjort ved å sende A et brev på registrert adresse, eventuelt ved at man fant frem til hans telefonnummer og prøvde å ringe ham direkte. I og med at dette ikke ble gjort, mener lagmannsretten – under noe tvil – at det utgjør en saksbehandlingsfeil som medfører at rettsdokumentene ikke ble lovlig forkynt for A.»

Annonse

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Store summer

Konsekvensen av den manglende forkynningen er at NAV ikke hadde adgang til å fatte vedtak om anerkjennelse av barnebidragsdommen fra Texas.

Hvilke muligheter alenemoren i USA nå har til å få pengene sine, er dermed et åpent spørsmål. Kravet lyder på 1,3 millioner kroner, samt helseforsikring på 245 dollar per måned og 10.000 dollar i advokatutgifter.

Knut-Fredrik Haug-Hustad ved Regjeringsadvokaten opplyser at ankespørsmålet ennå ikke er vurdert.