Det fremkommer av oversikten Menneskerettsdomstolen i Strasbourg publiserte torsdag kveld. Der står det at domstolen tirsdag skal avsi dom i tre saker. To av dem handler om klager som ble levert så langt tilbake som i 2017, mens én er fra 2019. To gjelder tvangsadopsjon, og én gjelder omsorgsovertakelse.

De aller fleste av de verserende klagene mot Norge gjelder spørsmål som allerede er avgjort i EMD, og det er derfor antatt at de fleste av dem vil ende med fellelse, i likhet med de mange sakene som allerede er avgjort tidligere.

Annonse

Er du jurist og interessert i vegtrafikk og yrkestransport?

12 på torsdag

Torsdag varsler domstolen dom i ytterligere 12 klagesaker. Blant klagerne er det statsborgere fra Norge, Nigeria, Polen Portugal, Tyrkia og Russland.

Samtlige saker gjelder tilfeller retten til familieliv etter EMK artikkel 8, med bakgrunn i barnvernsvedtak om plassering i fosterhjem, samværsrett og tvangsadopsjon.

I tillegg kan det etter det Rett24 kjenner til komme avgjørelser i saker som ikke er kommunisert til norske myndigheter. Det vil i så fall si at de avvises, ettersom det ikke kan avsies fellende dom i saker som ikke er kommunisert.

Forenklet behandling

De senere årene er de fleste av klagene mot Norge avgjort med forenklet behandling i komité, ettersom de gjelder spørsmål EMD mener allerede er tilstrekkelig avklart i domstolens praksis.

EMD har i to storkammerdommer, og en rekke kammerdommer, meislet ut de retningslinjene som nå ligger til grunn for balanseringen av retten til familieliv mot barnets beste. Hvilken behandlingsform som er benyttet på de sakene som nå avgjøres, er ennå ikke kjent.

EMDs praksis ble senere lagt til grunn i tre storkammeravgjørelser fra Høyesterett, og deretter presisert i en dom fra avdeling.