– De har ikke svart på stevningen engang. De har bare gjort seg utilgjengelige, forteller advokat Kyrre Eggen.

Han representerer den svenske statsborgeren Magnus Roth, som har tjent en formue blant annet på norsk fiskerinæring. Roth har imidlertid vært gjenstand for en privat kampanje under navnet «The Magnus Roth Investigation» på Facebook.

Gruppen har siden i sommer vært geoblokkert i Norge, slik at den ikke er synlig for IP-adresser her i landet.

Ærekrenket

I søksmålet mot Facebook fremholder Roth at siden er ærekrenkende, ettersom den inneholder påstander om at Roth skal ha unndratt seg skatt, og at han skal ha lurt både norske og utenlandske myndigheter og forretningsforbindelser. Det er også fremsatt påstander om Roths familie i artiklene. Facebook-siden er opprettet av anonyme personer, og Roth har ikke fått vite hvem som står bak.

Facebooks hovedkontor ligger i Irland. Av kjennelsen fra lagmannsretten fremkommer at Oslo tingrett har hatt store problemer med å forkynne stevningen, og at tingretten ennå ikke har mottatt bekreftelse fra irske myndigheter på at stevningen er blitt forkynt.

kyrre_eggen.jpg
Advokat Kyrre Eggen, CLP.

I mangel av kontakt har Roth begjært midlertidig forføyning mot Facebook Norge. Heller ikke Facebook Norge svarte tingretten innen fristen, og retten avsa derfor fraværsdom som påla Facebook Norway AS å fjerne siden. Da våknet Facebook Norge, som etter en muntlig forhandling fikk opphevet forføyningen. Tingretten la i november til grunn at kravet ikke kan rettes mot Facebook Norge, kun mot Facebook Irland. Nå er lagmannsretten kommet til samme konklusjon.

Lagmannsretten viser til at Facebook Norge har fremlagt flere avgjørelser fra europeiske domstoler, hvor søksmål om æreskrenkelser mot nasjonale facebookselskaper enten er blitt avvist, eller har resultert i frifinnelse, fordi Facebook Irland er den som tilbyr og drifter Facebook-plattformen:

«Lagmannsretten er etter dette kommet til at Facebook Norge ikke kan kontrollere innhold på Facebook-tjenesten og følgelig ikke kan holdes ansvarlig for fjerning av Facebookfelleskapet.»

Ny GDPR-anførsel

For lagmannsretten fremsatte Roth et nytt grunnlag, nemlig at han har krav på sletting etter GDPR artikkel 17, uavhengig av hvilke nasjonalt facebookselskap søksmålet rettes mot. Lagmannsretten avviser å behandle dette spørsmålet, ettersom det ikke var fremsatt overfor tingretten.

– Dette gjelder jo foreløpig bare den midlertidige forføyningen. Spørsmålet om GDPRs betydning vil komme opp på nytt når selve hovedsøksmålet skal behandles, sier Eggen.

Han opplyser at de foreløpig ikke har tatt stilling til spørsmålet om anke av forføyningsavgjørelsen.

– Realiteten er at saken løper videre. Vi kan anføre GDPR på nytt for tingretten, når hovedforhandlingen kommer opp, sier Eggen.

Se kjennelsen her