Advokaten leverte i fjor ikke inn egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap innen fristen den 30. april 2019, og etter purringer gjennom sommeren besluttet Tilsynsrådet i august å innstille på at Advokatbevillingsnemnda skulle trekke tilbake bevillingen hans.

På dette tidspunktet fremholdt mannen at hans firma befant seg i en force majeure-situasjon, men nemnda besluttet likevel å inndra bevillingen. Dette vedtaket har advokaten nå bedt Oslo tingrett om å kjenne ugyldig, fordi han mener saksbehandlingen var uforsvarlig. Han har blant annet anført at nemnda skulle innhentet hans syn på saken før den traff vedtak om tilbakekall, og at han hadde krav på et møte i nemnden før vedtaket ble fattet.

Dette blir avvist av Oslo tingrett, som mener advokatforskriften § 6-3 gir nemnda har en helt skjønnsmessig adgang til å holde møter, og videre:

«Bestemmelsen (§6-4) gir advokatene rett til kontradiksjon før Advokatbevillingsnemda fatter vedtak om tilbakekall. I denne saken mener retten at A har fått anledning til å uttale seg. A ble informert både om at det ville bli fremmet forslag om tilbakekall av hans advokatbevilling, årsaken til dette og han ble også gitt anledning til å utbedre forholdet. Han var også hele tiden orientert om konsekvensen av fristoversittelse ville være at det ble fremmet forslag om tilbakekall. A har også rent faktisk uttalt seg i flere e-poster til Tilsynsrådet under saksforberedelsen.»

Advokatens prosessfullmektig i tvisten, John Christian Elden, er kritisk til prosedyren for slike tilbakekall.

–Det er leit at det ikke stilles noen som helst krav til forsvarlig saksbehandling i disse sakene, og at alle feil avfeies med at resultatet ville blitt det samme uansett. Men vi får se på om det bør ankes, eller om han bare må søke på nytt, sier Elden.

Først i september fikk advokaten levert inn den manglende egenerklæringen, som blant annet skal inneholde obligatorisk informasjon om beholdningen av klientmidler. Han søkte da om bevilling, men denne søknaden ble avslått, fremkommer det av avgjørelsen fra Oslo tingrett.