«Etter en samlet helhetsvurdering, og med særlig vekt på allmennpreventive hensyn finner retten at overtredelsen i utgangspunktet kvalifiserer til en fengselsstraff på fem til seks måneder».

Det skriver Oslo tingrett i en dom som ble avsagt torsdag. Bakgrunnen er en episode som fant sted en sen fredagskveld i Follo i februar 2021. Fra en avstand på cirka 1200 meter siktet den på gjerningstidspunktet 19 år gamle kvinnen laserpekeren gjentatte ganger mot politiets helikopter. Konsekvensen var en politibetjent, som var passasjer i helikopteret, ble delvis blendet i noen sekunder.

«Det forelå derfor en reell risiko for at piloten kunne bli blendet, med den risiko det ville medføre», skriver tingretten.

Annonse

Spesialrådgiver Arbeidslivsavdelingen

– Viktig å sende signal

Saken ble behandlet som tilståelsessak, og er dessuten blitt to år gammel. Tingretten lander derfor på at 90 dager fengsel ville vært passende, utgangspunktet på fem-seks måneder tatt i betraktning. Det er to måneder mindre enn aktors påstand. Samtidig ba både aktor og forsvarer om samfunnsstraff, ut fra rehabiliteringshensyn.

«Overtredelsen fremstår som alvorlig. Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende i saken og tilsier at det må reageres strengt ved slike overtredelser. Ulovlig bruk av laserpekere er et alvorlig lovbrudd som kan medføre fare for liv og helse. Det fremstår som viktig å sende et klart signal om at slike laserpekere må brukes med varsomhet. Skadepotensialet er stort dersom piloten blir blendet og mister kontrollen over luftfartøyet», kommenterer tingretten.

Konklusjonen ble etter dette samfunnsstraff i 90 timer, subsidiært fengsel i 90 dager. Den aktuelle straffebestemmelsen, strålevernloven § 23, har en strafferamme på inntil to års fengsel.