I løpet av det siste halvåret har man kunnet se en sjeldent tydelig dreining i rettspraksis på kort tid. Bakteppet er regjeringens mislykkede forsøk på å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk.

Forslaget ble støttet av Riksadvokaten, som skrev at selv om norsk narkotikapolitikk etter hans syn har vært «aktverdig begrunnet i et ønske om minst mulig problematisk rusbruk», så har «utviklingen likevel vist at straffereaksjoner ikke er egnet for en lang rekke mennesker med ruslidelser».

Maurud fremhevet spesielt at overfor personer som har opplevd omsorgssvikt og traumer, så har straffereaksjoner «normalt ikke den effekt som begrunner behovet for å straffe».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Barn med hasj

Og det er akkurat dette Telemark tingrett bygget på i dommen den avsa mandag. Tiltalte var en 15 år gammel jente, som på bakgrunn av avhør, fotobevis og en urinprøve var tiltalt for besittelse av seks gram hasj, samt bruk av hasj, sovepiller og metamfetamin.

For dette mente politiet at hun skulle betale 4000 kroner i bot. Det er tingretten ikke enig:

«Selv om straffeskyld er bevist, kan retten når helt særlige grunner tilsier det, frafalle å utmåle straff, jf. straffeloven § 61. Retten har lagt vekt på at siktede er i en særlig sårbar situasjon, hun er ikke mer enn 15 år, lever under barnevernets omsorg og har beskrevet et hendelsesforløp som sterkt tilsier at hun trenger hjelp fremfor straff. Retten har også lagt vekt på at forelegget gjelder bruk/oppbevaring til eget bruk og at det er tale om beskjedne mengder.

Totalt sett kan ikke retten se at verken allmennpreventive eller individualpreventive hensyn kan begrunne en bot i denne saken. Retten har kommet til at straffutmålingsfrafall skal finne sted. Siktede skal altså ikke betale noen bot for forholdet.»

Jenta blir altså domfelt – uten reaksjon. Saken ble behandlet som tilståelsessak.

Signal fra Høyesterett

Avgjørelsen kommer bare en ukes tid etter etter at Høyesteretts ankeutvalg ga klar beskjed til underinstansene om at reaksjonsnivået på bruk og besittelse for enkelte grupper skal justeres.

Les: – Synet på straff for rusavhengige er endret

Den aktuelle saken fra Høyesterett gjaldt imidlertid en langvarig narkoman, ikke et barn, som i Telemark. Ankeutvalget skrev:

«Synet på straffereaksjoner for rusavhengige har endret seg de senere årene. Som begrunnelse for straffutmålingen har tingretten vist til rettsavgjørelser fra 2010 og 2012. Lagmannsretten burde ved avgjørelsen av om anken skulle fremmes vurdert om den straff som tingretten har utmålt, er i samsvar med nyere praksis og det rådende synet i dag på straffereaksjoner for rusavhengige.»

Fra før har Oslo tingrett i flere avgjørelser justert ned straffen fra aktors påstand.

Les: Ny tingrettsdom reduserer straffen for tunge misbrukere

– Domstolene har vært lydhøre for humanistiske hensyn i en del mindre narkotikasaker en stund, men dette ser ut til å ha skutt fart etter debatten om rusreformen i vår. Vinden blåser i en ny retning, sier førsteamanuensis Katrine Holter til VG. Hun mener troen på den strenge straffelinjen generelt synes å være svekket.

– Det skal bli spennende å se om det vi nå er vitne til, også vil føre til en mer generell endring i straffutmåling i narkotikasaker, sier Holter til VG.