Bakgrunnen er at den polske statsborgeren er begjært utlevert av polsk påtalemyndighet. Grunnlaget er at han for 17 år siden ble dømt til betinget fengsel for tyveri. Fire år senere ble dommene omgjort til ubetinget fengsel, og nå ønsker polske myndigheter å gjennomføre soningen. Mannen har bodd i Norge siden 2009.

I oktober ble han varetektsfengslet av Buskerud tingrett, en fengsling som siden er blitt forlenget to ganger. Sist uke var han på vei inn i sin 13. uke i varetekt, og det var i forbindelse med det at forsvarer Ketil Magnus Berg foreslo at mann skulle løslates etter bestemmelsen i straffeprosessloven § 188.

Annonse

Customer liability manager

Utradisjonelt

Etter denne paragrafen kan retten i stedet for fengsling treffe beslutning om «sikkerhetsstillelse ved kausjon, deponering eller pantsettelse».

– Det er liten tradisjon i Norge for å bruke sikkerhetsstillelse. Det skyldes muligens at ordningen kan oppfattes som urettferdig for dem som ikke har en velfylt sparekonto. Men ordningen følger direkte av straffeprosessloven, og i saker hvor dette kan demme opp for en unndragelsesfare, er det åpenbart riktig å bruke denne muligheten. Fengsling skal alltid være siste utvei, sier Berg.

Hadde penger på bok

Tingretten legger vekt på at den siktede mannens helse er svak, og at fengslingen nå hadde strukket seg over svært lang tid, uten at det kan legges siktede til last. Retten mener derfor at videre fengsling vil være uforholdsmessig. Tingretten skriver:

«Forholdsmessigheten må også sees i forhold til unndragelsesfaren. A har bodd og arbeidet i Norge siden 2009, han har hus her og relativt stor formue, etter det opplyste fra forsvarer har han noe under kr. 2.000.000 i bank. Hans nettverk er også i Norge. Unndragelsesfare er konstatert, men etter rettens oppfatning vil varetektssurrogater begrense faren i en slik grad at videre varetektsfengsling er uforholdsmessig. Siktede har opplyst at han er villig til meldeplikt, passbeslag og sikkerhet i formue. Retten bemerker at sikkerhet i formue, herunder spesielt når det gjelder frie midler i bank, vil være av vesentlig betydning for å minske unndragelsesfaren tilstrekkelig til at videre varetektsfengsling er uforholdsmessig. Retten finner videre at meldeplikt og passbeslag er nødvendig. Sikkerheten etter straffeprosessloven § 188 settes til 1.500.000,-.»

– Tingrettens avgjørelse er grundig og god. Her kunne man sikre seg god kontroll på personen ved å bruke meldeplikt, passbeslag og sikkerhet i store verdier. Dermed ville videre fengsling vært uforholdsmessig, sier Berg.

Annonse

Spennende karrieremulighet for advokat med erfaring innen skatterett

Ble ikke anket

Påtaleansvarlig for saken, politiadvokat Eva Therese Gjerde Arnesen, opplyser at kjennelsen ikke er anket.

– Vi besluttet ikke å anke på dette. Det ligger jo en risiko i den vurderingen, men vi tenkte at tingretten hadde gjort en grundig vurdering, og lot det stå.

– Har du vært borti at denne bestemmelsen er blitt brukt før?

– Dette er ikke en mye brukt ordning, og det kan ha sammenheng med at det sjelden vil være formue tilgjengelig som gjør at det praktisk er mulig å benytte seg av bestemmelsen, sier Arnesen.