I begynnelsen av mars tapte Advokatfirmaet Danielsen & Co. en salærtvist i Høyesterett. En tidligere klient, hotellet Rondeslottet ved dets konkursbo, mente Danielsens timetall var urimelig høyt. Både tingretten og lagmannsretten var enig. Danielsen & Co ble dømt til å tilbakebetale over en million kroner til boet.

Høyesterett i avdeling forkastet Danielsens påstand om at lagmannsrettens dom skulle oppheves.

Les: Danielsen tapte salærtvisten i Høyesterett - må betale tilbake til klienten

Kort tid etter ba Danielsen at Høyesterett om å bruke den sjeldent anvendte tvisteloven § 19-9 til å avsi en tilleggsavgjørelse, der lagmannsrettens dom likevel skulle oppheves. Høyesterett konstaterte kort at «begjæringen synes i realiteten å være en begjæring om omgjøring», og avviste anførselen.

Annonse

Har du erfaring innenfor kapitalforvaltning og kan tenke deg å jobbe i Thommessen?

Vil ha oppdragsavtale

Danielsen har imidlertid ikke tenkt å gi seg med det. I en kjennelse Vestre Innlandet tingrett avsa sist fredag, fremkommer det at Danielsen ser for seg to potensielle tvistespor videre:

  • En begjæring til Høyesterett om gjenåpning.
  • Et erstatningssøksmål mot både Rondeslottets konkursbo og dets prosessfullmektiger, «for fremsettelse av falske faktiske anførsler i sak for Høyesterett, og som var årsak til det feilaktige domsresultatet».

– Rondeslottet-dommen er gal. Lagmannsretten ble ført bak lyset, og gikk på limpinnen ved feilaktig å sammenligne epler og pærer. Da ble helt gale tall brukt. Høyesterett behandlet ikke dette, så vi må starte ny sak, sier Danielsen.

I anledningen denne potensielt nye saken har han begjært bevissikring utenfor rettssak. Det han vil ha sikret, er

  • oppdragsavtalen mellom advokat Hallsteinsen/Kluge Advokatfirma og boet, og
  • fakturaer, betalinger og avregninger mellom boet og advokat Hallsteinsen/Kluge ad salær til advokaten/advokatfirmaet, med tilhørende kommunikasjon mellom partene om samme.

– Fullstendig irrelevante

Tingretten gir ikke Danielsen medhold på noen punkter. Retten mener for det første at det som etterspørres er underlagt bevisforbud med grunnlag i advokaters taushetsplikt. For det andre mener tingretten det er vanskelig å se at dokumentene «har noen som helst betydning» for prosessen.

Danielsen mener på sin side at hans oppdrag inkluderte mer enn de andre advokatene det er sammenlignet med, og at det derfor var feil av lagmannsretten å sammenligne timeantallet. Rondeslottets konkursbo og advokat Hallsteinsen har nå hyret advokat Jon Wessel-Aas til å svare Danielsen.

Dette er dokumenter som var fullstendig irrelevante for den saken som er rettskraftig avgjort av Høyesterett. De er desto mer irrelevante nå, som saken er avgjort. Tilsvarende begjæring ble også fremsatt for Høyesterett, og ble også da avslått, da dokumentene verken var relevante og dessuten underlagt taushetsplikt. Jeg skal ikke spekulere i hva motivet for den etter vårt syn åpenbart grunnløse begjæringen er, men det er vanskelig å se at den er motivert av saklige grunner, sier Wessel-Aas.

Annonse

Vi søker to jurister til vår internasjonale avdeling

– Har ikke taushetsplikt

Danielsen fastholder at det var feil av lagmannsretten å sammenligne hans totale salærkrav i hver enkelt sak med det motparten krevde i sine omkostningsoppgaver i Rondeslottet-saken.

– Det er jo helt annet tall enn det advokater avkrever klientene sine. Da sammenlignes ulike tall, epler og pærer.  Bobestyreren sitter på bevis han mistenkelig innbitt nekter gi fra seg, sier Danielsen. Han understreker at begjæringen nå er rettet mot bostyrer, og ikke mot bostyrers advokat.

– Bobestyreren har ikke taushetsplikt. Tingretten synes å ha blingset og brukt Høyesteretts rettsavgjørelse, som beskyttet advokat Hallsteinsens taushetsplikt, som begrunnelse. Bobestyrer er imidlertid part, og har ikke samme beskyttelse som advokater. Rettsanvendelsen er derfor gal, så vi får se om vi skal anke, sier Danielsen.

Skal opp i Bevillingsnemnda

I juni besluttet styret i Tilsynsrådet å innstille på at Per Danielsen både skal fratas bevillingen og anses som uskikket til å yte rettshjelp. Innstillingen skal etter planen behandles i bevillingsnemnda den 1. september.

Les: Styret i Tilsynsrådet vil ta bevillingen fra Per Danielsen

I innstillingen skrev styret at «gjennom disiplinærklagene, rettssakene advokatfirmaet har vært involvert i og informasjon tilsynsrådet har mottatt direkte fra tidligere klienter konstaterer styret at Per Danielsen gjentatte ganger, over flere år, har blitt kritisert for sin opptreden overfor klientene og for måten han har organisert advokatvirksomheten sin på».

– Vi har hatt bokettersyn fra Tilsynsrådet før, rundt 2007-2008, slik alle får. Da slo vi vedtaket tilbake i retten, og er om nødvendig innstilt på å gjøre det samme nå, sa Danielsen til Rett24 etter at innstillingen var klar.

Regnskapstallene viser forøvrig en kraftig inntektsvekst for Advokatfirmaet Danielsen & Co AS i fjor, med en økning i salgsinntekter fra 18 til 24 millioner kroner.