Denne uken er det ett år siden det russiske overfallet på Ukraina. Kort tid etter startet en enorm produksjon av lover og regler for å etablere et sanksjonsregime mot russiske interesser i Europa, med store konsekvenser for norsk næringsliv.

Utenriksdepartementets rettsavdeling etablerte etterhvert en hotline for rådgivning, og etter år senere er informasjonsbehovet fortsatt stort. Det forteller avdelingsdirektør Martin Sørby ved UDs rettsavdeling.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | M&A

Pågang fra advokater

– Vi opplever at kunnskapen om sanksjonene blant aktørene som handler med Russland er stor, men fortsatt en del usikkerhet. Vi ser at de store firmaene her i Oslo har bygget opp store sanksjonsteam for å rådgi sine klienter, og vi har et veldig godt samarbeid med disse advokatene. Vi opplever at deres rådgivning er en veldig viktig del av gjennomføringen av sanksjonsregimet, sier Sørby.

Han anslår at departementet i dag bruker omtrent åtte årsverk ene og alene på å følge opp og implementere etterlevelsen av sansksjonsreglene.

– Vi har svært mye pågang fra advokatbransjen. For et halvt år siden trodde vi at aktiviteten ville avta etter hvert som sanksjonsregimet ble mer og og mer utviklet, men det har egentlig vist seg å være det motsatte. Vi har i dag en lang rekke henvendelser hver eneste dag fra næringsliv og advokater, og vi ser at de saken vi behandler er mye mer komplekse.

– Hva slags saker er det særlig dreier seg om?

– Det dreier seg ofte om kompliserte finansielle transaksjoner med komplekse eierstrukturerer. Det er ofte vanskelig å finne ut om et selskap egentlig er kontrollert av en oligark som er på sanksjonslistene. Mye handler også om oppfyllelse av eksisterende kontrakter fra før sanksjonene trådte i kraft.

Har effekt

En del henvendelser dreier seg også om søknader om dispensasjon fra reglene. Disse blir sjelden innvilget, forteller Sørby.

– Vi har fått rundt 60-70 søknader om dispensasjon. Noen er blitt innvilget, men de færreste får dispensasjon. Det skjer bare i særlige tilfeller, der det en dispensasjon åpenbart ikke vil stride med formålet bak reglene. I dag skal du lete grundig for finne noe som ikke er underlagt sanksjoner, men det finnes unntak innen blant annet fiskerinæringen. Våre unntak her er særlig begrunnet i hensynet til en forsvarlig fiskeriforvaltning i nord.

– Hvor godt virker disse sanksjonene, da?

– Det er et spørsmål vi får ofte, ikke minst fordi russisk side hele tiden har fremholdt at de ikke er berørt. Det er ikke noen tvil om at dette virkelig begynner å merkes i Russland, det ser vi i de makroøkonomiske tallene. I januar alene hadde Russland et budsjettunderskudd på 25 milliarder dollar, som oppgis å være 14 ganger høyere enn januar i fjor. Russlands inntekter fra olje og gass er ned 46 prosent, og statsinntektene er ned 35 prosent. Alle de rapporter og analyser vi ser trekker veldig klart i retning av at sanksjonene virker.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Tromsø | Arbeidsrett, Entreprise og Offentlige Anskaffelser

Får straffesaker

Sørby trekker også frem at russisk våpenindustri har vært avhengig av vestlig teknologi det er krevende å erstatte, at bilindustrien i Russland nå nesten ligger brakk, og at den farmasøytiske industrien mangler råvarer.

– Vårt klare råd er at man ikke bør gå inn i et russisk marked uten først å skaffe ekstern juridisk bistand, sier Sørby.

Brudd på sanksjonsregimet er straffbart, men så langt er det stort sett bare en og annen dronepilot som er blitt møtt med straffesak.

– Vi driver kun rådgivning, og så ligger det til PST å straffeforfølge. Det har vært forbausende få saker som har gått dit. Det skyldes kanskje at oppdagelsesrisikoen er veldig høy, ettersom det er vanskelig å skjule betalinger. Alt i alt forteller dette oss at det på dette området er stor grad av etterlevelse i norsk næringsliv, sier Sørby.