Veien mot ansettelse av ny norsk dommer i Menneskerettsdomstolen er så langt gått tregt.

Jørgen Aall
Jørgen Aall (Foto: UiB)

Nylig ble det klart at departementet ønsket en tredje søkerrunde, i jakten på de tre kandidatene Norge skal innstille overfor Europarådets parlamentarikerforsamling.

Da den siste søknadsfristen utløp tirsdag, ble det klart at det nå er totalt sju søkere på listen. Den nye etter denne runden er professor i menneskerett Jørgen Aall (59).

Doktor x fem

Aall ble i sin tid den første dr. juris på forholdet mellom internasjonale menneskerettigheter og norsk rett, med avhandlingen Rettergang og menneskerettigheter i 1994.

Han har siden gitt ut boken Rettsstat og menneskerettigheter i nå fem utgaver.

Dermed er det nå totalt fem søkere med doktorgrad til EMD-jobben. De fire andre er

  • Arnfinn Bårdsen (51) høyesterettsdommer
  • Mads Andenæs (60), professor
  • Elizabeth Baumann (59), lagdommer
  • Eirik Bjørge (35), senior lecturer ved Universitetet i Bristol

I tillegg har advokat Nicolai Skjerdal (48) søkt. Skjerdal ble innstilt til stillingen sist den var utlyst. 

Sendes til ekspertpanelet

Om dette skulle holde til en innstilling fra komitéen som jobber med dette, slik at det ikke blir behov for en fjerde utlysning, utarbeider deretter Justisdepartementet et forslag til nominasjon.

Kandidatlisten sendes så fra Utenriksdepartementet til Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD.

Etter prosedyren skal ekspertpanelet innen fire uker fra det mottok forslaget til nominasjon, avgi en uttalelse om kandidatenes egnethet, før Justisdepartementet treffer endelig beslutning om nominasjon av kandidatene.

Neppe før jul

Utenriksdepartementet oversender deretter kandidatlisten i alfabetisk rekkefølge til Europarådets parlamentarikerforsamling. Samtidig vil navnene på de nominerte bli offentliggjort.

Det er etter det Rett24 tidligere har fått opplyst lite sannsynlig at denne prosessen blir ferdig i 2018. Norge vil derfor for en periode være uten fast dommer i Strasbourg, ettersom Erik Møse gjenopptar sitt virke som dommer i Høyesterett fra rettsferiens slutt i august.

Innstillingskomitéen ledes av sorenskriver Yngve Svendsen.