Barnelovutvalget ble oppnevnt for to år siden, og har vært ledet av lagdommer i Gulating lagmannsrett Torstein Frantzen. Fredag ble lovforslaget overlevert til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Utvalget hadde som oppgave å lage en barnelov som skal være mer tilpasset moderne samlivsformer, enn den gamle loven fra 1981.

Ett forslag som garantert kommer til å sette følelser i sving, er utvalgets forslag om å begrense muligheten til at én av foreldrene skal kunne flytte bort med barnet. Etter dagens regler bestemmer nemlig den av foreldrene som barnet bor fast hos, hvor i landet barnet skal bo. Den andre forelderen må derfor reise sak for å få fast bosted, dersom han eller hun ønsker å hindre flyttingen. Dette fører til en jevn strøm av særs bitre tvister i norske rettssaler.

Nå foreslår flertallet i barnelovutvalget at foreldre som har foreldreansvar må være enige om flytting. Dermed blir det i teorien den som ønsker å reise som må gå til sak for å kunne flytte, eksempelvis tilbake til hjemstedet. Utvalget skriver:

«Det kan være slik at den ene forelderen har flyttet til et lite sted med begrensede arbeidsmuligheter og der hun eller han har begrenset sosialt nettverk. Synspunktet kan da være at uten mulighet til å flytte med barnet blir denne forelderen tvunget til å bli boende på den andres hjemsted for at barnet skal ha fast bosted hos vedkommende. Flertallet mener imidlertid at selv om bostedsforelderen kan ha forståelige grunner for å ville flytte, bør det ikke være opp til bostedsforelderen å avgjøre flyttespørsmålet alene, fordi andre hensyn taler mot dette.»

Utvalget mener at mer enn en times reisevei i bil som utgangspunkt bør falle inn under samtykkeregelen. Dersom foreldrene ikke blir enige, skal domstolene avgjøre.

Et mindretall på tre medlemmer er uenige:

«Utvalgets mindretall frykter det vil bli flere foreldre som ønsker foreldreansvaret alene. Etter mindretallets vurdering er det svært uheldig om et felles foreldreansvar begjæres oppløst fordi man ikke oppnår enighet om innenlands flytting. Dersom en slik endring resulterer i at flere barn bare har én forelder med del i foreldreansvaret, vil det trolig føre til dårligere samlet foreldrekontakt.»

Delt fast bosted?

Den samme dissens-konstellasjonen dukker opp i spørsmålet om delt bosted. Foreldrene kan selvsagt bli enige om hva de vil seg imellom, men i dag er lovens ordning at dersom domstolene skal avgjøre, så må det foreligge særlige grunner for å avsi dom om delt bosted. Dette ønsker flertallet å endre.

– Når det gjelder spørsmålet om hvor barnet skal ha fast bosted, mener et flertall i utvalget at det ikke lenger bør kreves særlige grunner for å idømme delt bosted, eller delt fast bosted som utvalget mener det bør omtales som. Flertallet mener domstolen må vurdere konkret fra sak til sak hva som er det beste for barnet, og at loven ikke skal gi føringer. Det er ikke forskning eller undersøkelser som kan underbygge at det er behov for særregler eller særlige krav for å idømme fast delt bosted, sa utvalgsleder Frantzen under fremleggelsen fredag.

Mindretallet, bestående av tingrettsdommer Selvaag, advokat Sverdrup Dahl og professor Bendiksen, mener dagens ordning bør bestå.

«Etter mindretallets mening krever delt fast bosted en høy grad av samarbeidsevne mellom foreldrene, all den tid alle beslutninger av vesentlig betydning som gjelder omsorgen for barnet, må tas av foreldrene i fellesskap. Utvalgets mindretall peker på at de foreldrene som bringer sak om barnets bosted inn for retten, ikke har klart å bli enige om bostedsordning utenrettslig, og samarbeidsforholdene vil derfor ofte allerede være utfordrende.»

Facebook-samtykke?

Utvalget foreslår også en bestemmelse om at foreldre må ta hensyn til barnas privatliv før de samtykker til å dele personopplysninger om barnet. Deler av bakteppet for denne rettslige nyskapningen, er en høyesterettsdom fra i fjor høst.

Les: La ut bilder av datteren på Facebook – tapte i Høyesterett

Den gjaldt straffesaken mot en mor som hadde publisert bilder av barnet på nettet i forbindelse med en barnevernkonflikt.

Hele barnelovutvalgets utredning finner du her.