Bakgrunnen for klagenemndsaken er at VG i fjor avdekket at advokat Marianne Klausen, som da ledet Felles klagenemnd, var blitt oppnevnt til tre perioder selv om medlemmene maksimalt kan sitte i to perioder. Nemnda håndterer klager fra studenter, blant annet i saker der de er anklaget for å ha jukset.

Et spørsmål som siden er blitt reist, er om dette innebærer at en mengde vedtak om utvisning på grunn av juks er ugyldige. Til nå har dette vært vurdert i fem forskjellige tingrettsdommer, som alle har konkludert med at den ulovlige oppnevningen er uten betydning for vedtakets gyldighet.

Annonse

To stillinger som Senior Legal Counsel/Legal Counsel

Første ankesak

Nå er én av disse fem sakene ankebehandlet. Det skjedde da Gulating lagmannsrett avsa dom sist uke. Avgjørelsen ble i helgen omtalt i Khrono.

Lagmannsretten mener, i likhet med alle tingrettene som har behandlet saken, at vedtaket om utvisning er gyldig til tross for at lederen av nemnda var ulovlig oppnevnt. Det sentrale argumentet er at nemnda ville vært lovlig sammensatt også dersom Klausen hadde vært fraværende. Gulating skriver:

«Det at feilutnevnelsen har karakter av å være en formalfeil tilsier etter lagmannsrettens vurdering at den ikke er en ubetinget ugyldighetsgrunn.

Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at det ikke er grunnlag for å se hen til reglene som gjelder feil ved dommeroppnevninger, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b og HR- 2022-1414-U, der en dom fra lagmannsretten ble opphevet som følge av at konstitusjonen til en konstituert lagdommer hadde løpt ut dagen før dom ble avsagt. Lagmannsretten vil ikke være lovlig sammensatt dersom en av dommerne ikke har formell kompetanse til å delta i behandlingen av saken, og vil ikke være beslutningsdyktig uten den aktuelle dommeren, i motsetning til i vår sak der klagenemnden var vedtaksfør også uten Klausens deltakelse.»

Anket ikke jukse-vurderingen

Et særtrekk ved denne saken, er at studenten ikke lenger anfører at vedtaket om fusk er ugyldig på materielt grunnlag. Plagiatkontrollen hadde i dette tilfellet konstatert at tre oppgaver hadde henholdsvis 84 %, 63 % og 33 % tekstlikhet med andre besvarelser. I lagmannsretten var det derfor kun spørsmålet om den ulovlige oppnevningen som var tema.

Dette i motsetning til den saken som i februar ble sluppet inn til Høyesterett, der temaet kun vil være definisjonen på fusk.

færø magnus johan.jpg
Magnus-Johan Færø, Regjeringsadvokaten.

Statens prosessfullmektig i saken, Magnus-Johan Færø fra Regjeringsadvokaten, sier det aldri tidligere er skjedd at en student i en fuskesak, som går for domstolen, ikke argumenterer for at vedkommende ikke har fusket, eller at reaksjonen var feil.

– Dette var altså ei fuskesak der fusket ikkje var omtvista. Slik sett er denne saka heilt spesiell. Dersom retten hadde kome til motsett resultat, ville verknaden ha vore at saka vart sendt tilbake til Felles klagenemnd og behandla på nytt, utan dåverande nemndleiar. I lys av at tre instansar, inkludert tingretten, har kome til at utestenging i to semester var riktig, og i lys av at studenten ikkje ba lagmannsretten om å fastslå at dette var feil, er det grunn til å tru at ei ny behandling ville ført til same resultat, skriver Fære i en epost.

Studentens prosessfullmektig, Snorre Kristiansen, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Annonse

Vi søker etter flere erfarne og dyktige advokater og advokatfullmektiger til vår avdeling for eiendom og entreprise.

Høyesterett i september

Fuskesaken som ble sluppet inn til behandling i Høyesterett i februar, gjelder en dom Borgarting lagmannsrett avsa i desember. Der fikk en lærerstudent medhold i at et såkalt selvplagiat ikke kunne karakteriseres som fusk. Retten tok dermed ikke stilling til spørsmålet om nemndslederens deltakelse, og studenten har frafalt dette påstandsgrunnlaget for Høyesterett.

Forhandlingene er berammet 10. og 11. september.