Onsdag ble årets første offentlige utredning offentliggjort, NOU 2021:1. Den kom fra verdipapirlovutvalget. Bakteppet er at børsmarkedet de siste ti årene har endret seg ganske radikalt. For det første er det i kjølvannet av finanskrisen kommet et stort antall reguleringer på europeisk nivå. For det andre har de fleste eksisterende børser gått fra å være selveiende stiftelser og institusjoner, til å være private aksjeselskaper.

Oslo Børs ble i 2019 kjøpt opp av Euronext.

«Det kan sies at børsene har gått fra å være halvoffentlige organer med myndighetsoppgaver, kontroll og overvåkning som sentrale arbeidsområder til private foretak som drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper», heter det i NOUen.

Som en konsekvens av dette, bør de kontrolloppgaver som til nå har vært delegert til børsene, flyttes til det offentlige, mener utvalget. Dette gjelder blant annet kontroll av børsnoterte selskapers løpende informasjonsplikt. Konkret mener utvalget at myndigheten skal flyttes til Finanstilsynet.

Siden børsen ikke lenger skal ha offentlig myndighet, mener utvalget at den uavhengige Børsklagenemnda bør nedlegges. Utvalget foreslår i stedet å opprette en ny, bredere klagenemnd for klager på Finanstilsynets avgjørelser. Denne skal underlegges Finansdepartementet.

«Utvalgets forslag innebærer at markedsoperatøren ikke lenger vil treffe enkeltvedtak. Det er dermed ikke behov for å opprettholde Børsklagenemnden for å ivareta klageretten etter forvaltningsloven», skriver utvalget.

Departementets skal ifølge forslaget ha adgang til å omgjøre vedtak fra nemnda av eget tiltak, innen forvaltningslovens rammer. Utvalget understreker at hensikten med den nye nemnda ikke er å redusere departementets kontroll med klagesaksbehandlingen, men snarere å avlaste departementet. Finansdepartementet bør derfor av eget tiltak kunne overta saker fra nemnda, dersom det for eksempel skulle gjelde en sak av stor samfunnsmessig eller prinsipiell betydning, står det i NOUen.

Utvalget foreslår at nemnda skal ha fem medlemmer, som skal oppnevnes av departementet for fire år av gangen.

Hele utredningen finner du her.