Kampen mot bemanningsforetakene har vært en sentral flaggsak for den rødgrønne regjeringen, og en hjertesak for LO gjennom mange år. I fjor vår innførte stortingsflertallet derfor sterke restriksjoner på byggebransjens adgang til å benytte innleid arbeidskraft.

Dette har naturlig nok rammet bemanningsbransjen hardt, ettersom den lever av å ha fast ansatte i en pool, som så leies ut til bygg og anlegg for kortere eller lengre tidsrom. ESA varslet allerede i fjor sommer at reglene etter deres syn strider både med vikarbyrådirektivet og med retten til fri flyt av tjenester.

Siden den gang har 11 norske bemanningsforetak, og ett polsk rekrutteringsforetak, gått til felles erstatningssøksmål mot staten. Anførselen er at de har lidd et tap på flere titalls millioner som følge av det de mener er EØS-stridige regler.

Annonse

Norsk psykologforening søker to jurister/advokater/advokatfullmektiger

Kommisjonen

I høst besluttet Oslo tingrett å forelegge saken for EFTA-domstolen, der det skal holdes muntlig høring i slutten av juni. Nå har alle involverte levert sine skriftlige bidrag, og der fremkommer det at norske myndigheter, som forventet, bestrider at reglene er EØS-stridige. Regjeringen har blant anført at det i en sak ikke foreligger noe grenseoverskridende element – reglene regulerer kun firmaer som opererer på det norske markedet – og at spørsmålet derfor ikke er EØS-relevant.

ESA mener som allerede kjent det motsatte, men helt nytt er at også EU-kommisjonen nå har meldt seg på. Og Kommisjonen har en helt annen innfallsvinkel. Kommisjonen støtter Norge i at det ikke finnes noe grenseoverskridende element etter prinsippet om fri flyt av tjenester. Derimot påpeker Kommisjonen at én av saksøkerne er et polsk selskap, og at dette gir saken et «klart grenseoverskridende element».

Kommisjonen mener dermed saken snarere reiser spørsmål om etableringsfriheten i EØS-avtalen, og mener at det absolutte forbudet «appears to go beyond what is necessary».

Tyskland støtter regjeringens syn

I tillegg til Kommisjonen, har også Tyskland meldt sin interesse i saken. Tyske myndigheter støtter den norske regjeringens syn fullt ut. Tyskerne har imidlertid ikke vurdert forholdet til etableringsfriheten, slik Kommisjonen har. 

– Vi noterer at vi har støtte fra både ESA og EU-kommisjonen i vår oppfatning av at Norge har brutt EØS-avtalen gjennom de sterke begrensningene på bruken av bemanningsforetak i Norge. Vi ser derfor frem til EFTA-domstolens uttalelse, som skal danne grunnlaget for vårt erstatningskrav mot regjeringen, sier advokat Nicolay Skarning, som representerer saksøkerne.

Han mener det at Tyskland kaster seg inn, selv om de ikke støtter hans klients syn, viser at saken er prinsipiell, og av betydning også utenfor Norge.

– Vi mener generelt sett at vi ser god støtte både hos ESA og Kommisjonen, sier Skarning.

To spor

Parallelt med denne saken, pågår ytterligere en rettsprosess mot de nye innleiereglene. Denne består av en begjæring om midlertidig forføyning fra et 30-talls bemanningsforetak. Borgarting lagmannsrett avslo begjæringen like før jul, men denne avgjørelsen ble i mars opphevet av Høyesteretts ankeutvalg.

Les: Borgarting må behandle begjæring om innleie-forføyning på nytt

Dette sporet i saken ligger derfor fortsatt i lagmannsretten.