Avtalen om såkalte europeisk arrestordre trådte i kraft for fullt for to år siden. Siden den gang har det langt på vei vært fri flyt av siktede mellom jurisdiksjonene i EØS-området.

Spørsmålet om det er forsvarlig å utlevere på grunnlag av begjæringer fra Polen, er imidlertid blitt reist stadig hyppigere det siste året. Årsaken er politiseringen det polske rettsvesenet er blitt gjenstand for av flertallsregjeringen fra det nasjonalkonservative partiet PiS.

Sist Høyesterett så på saken var i mars 2020. Den gang konkluderte ankeutvalget med at det skal mye til før utlevering ville innebære brudd på EMK artikkel 6 Høyesterett skrev blant annet:

«Det er ikke tilstrekkelig at det er fare for at rettergangen i den staten som har begjært overlevering, ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i EMK artikkel 6. Det må foreligge en reell risiko for krenkelse av kjerneinnholdet i retten til rettferdig rettergang.»

Annonse

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

«Markant forverret»

I en kjennelse Vestfold tingrett avsa onsdag, kommer retten til at utviklingen i Polen er «markant forverret» og at det må spørres om dette gjør situasjonen annerledes enn under Høyesteretts forrige avgjørelse. Retten besvarer til slutt dette spørsmålet med et ja. Retten skriver at den, «under noe tvil», er kommet til at overlevering til Polen vil være i strid med Grunnloven § 95 og EMK art. 6 om retten til rettferdig rettergang ved en uavhengig domstol.

Jon Hasle.jpg
Jon Anders Hasle.

– Dette er en modig og riktig avgjørelse, hvor man har sett og forstått at det polske rettssystemet er i en slik forfatning at vi ikke kan sende folk til disse domstolene, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

Retten skriver at den baserer seg på «den senere tids, også de siste ukers, særdeles dramatiske og negative utvikling hva gjelder polske domstolers og dommeres uavhengighet, herunder nyere rettsavgjørelser fra EU-domstolen og EMD», og skriver videre:

«Det er vanskelig å gi en kortfattet fremstilling av utviklingen i Polen siden oktober 2020. Retten mener brevet av 16.9.2021 fra ICJ-Norge til Regjeringen og Stortinget, med vedlegg og kildehenvisninger, fremlagt av forsvarer, gir en god og dekkende beskrivelse av den senere tids dramatiske forverring av situasjonen for polske dommere og domstolers
uavhengighet. Det fremgår av vedlegget at den polske regjering har gitt klart uttrykk for at den ikke vil respektere dommer fra EU-domstolen eller EMD. Dette ble bekreftet i en nylig avgjørelse fra Polens grunnlovsdomstol, som ble rettskraftig så sent som den 7. oktober. Avgjørelsen har ført til sterke reaksjoner fra EU med advarsel om at den reiser «serious concerns» (Politico 7.10.2021). Avgjørelsen fastslår at sentrale EU-regler er i strid med den polske grunnloven, og at polsk rett må ha forrang (Rett24 19.10.2021).»

Kritisert

Høyesteretts kjennelse fra i fjor vår, ble i etterkant kritisert av professorene Terje Einarsen og Eirik Holmøyvik. I en artikkel på Rett24 skrev de to at saken burde løftes til avdeling eller storkammer.

Les: Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser

Spørsmålet om utlevering til Polen har vært oppe også i andre europeiske land, uten at det så langt har resultert i noen nylige avgjørelser fra høyere domstoler. Eldre avgjørelser har, som i Norge, gitt grønt lys til utlevering.

Irsk høyesterett har imidlertid bedt EU-domstolen om en rådgivende uttalelse om saken. Det skjedde i juli, da retten skrev at «the changes that have occurred in Poland concerning the rule of law are even more troubling and grave than they were at the time when LM (forrige gang spørsmålet ble reist, red.anm.) was decided by the CJEU».

Les: EU-domstolens og EMDs fellelser gjør lite inntrykk på Polen

Svaret fra ECJ er, så langt Rett24 har klart å ta rede på, ikke kommet ennå.

Avgjørelsen fra Vestfold tingrett finner du her.