Domstolkommisjonen ser med «en viss bekymring» på de store forskjellene i bemanning, sakstilfang og rekrutteringsgrunnlag i lagmannsrettene.

For å bøte på dette, ønsker kommisjonen å dele opp Borgartings portefølje, og fordele den til Eidsivating og Agder.

Konkret foreslår et flertall av medlemmene i kommisjonen at rettskretsen til nye Buskerud tingrett overføres til Agder, mens nye Follo tingrett og nye Østfold tingrett overføres til Eidsivating lagmannsrett.

Annonse

Arbeidsrettsjurist søkes til spennende og innovativt HR-miljø

Løses med naturlig avgang

Dette vil medføre at 37 prosent av sakene i Borgarting blir flyttet. Samtidig viser utredningen at sivile saker med små tvistesummer er overrepresentert blant de sakene som flyttes. Ut fra situasjonen i 2015–2017 vil Borgarting beholde 76 prosent av ankene over dom i sivile saker med tvistesum over 125 000 kroner.

Kommisjonen peker på at befolkningsveksten i Borgartings rettskrets er så stor, at effekten av denne reduksjonen vil avta over tid. Kommisjonen mener derfor at endringer i bemanningsbehovet til Borgarting vil kunne gjennomføres ved naturlig avgang.

Det vil med andre ord kunne bli lenge til det lyses ut nye embeter i Borgarting, om dette forslaget blir fulgt opp.

Stor dissens

Et stort mindretall, sju mot ni, bestående av blant andre kommisjonens leder, domstolsdirektør Sven Marius Urke og høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund, mener Buskerud bør bli værende i Borgarting som i dag.

Dette begrunnes i behovet for å beholde én lagmannsrett av særlig stor størrelse, slik at den har kapasitet og ressurser til omfattende kompetanse- og utviklingsarbeid, og kan avgi dommerressurser til utvalgsarbeid, kursvirksomhet og lignende.

«Etter mindretallets oppfatning vil det være uheldig å svekke en sterk domstol for å styrke andre domstoler», heter det i dissensen.