– Utfordringen er at kuttene er så dramatiske at de truer bransjens fremtid, sa leder i Virke Inkasso, Aleksander Holand Nordahl, til E24 i går.

Arbeidsgruppen som mandag leverte sine forslag, ble nedsatt fordi digitaliseringen har automatisert mye av inkassovirksomheten, slik at den gjeldende inkassoloven på flere felter er utdatert. Blant forslagene er blant annet at en kraftig reduksjon i gebyrene som kan kreves for inkasso og purring.

I rapporten fremkommer det at fremmedinkassoforetakene ved utgangen av juni i fjor hadde en samlet fordringsmasse til inndriving på over 100 milliarder kroner, og antall inkassosaker har gått dramatisk opp det siste (tiåret.

Flertallet i utvalget foreslår også at inkassoselskapene ikke lenger skal kunne inndrive fordringer under no cure no pay-avtaler. Flertallet skriver:

«Når fordringshaveren ikke har noen økonomisk risiko, legger dette et unødvendig press på inkassoforetakene for å ta ut rettslige skritt – spesielt med tanke på at løsningsgrad er et vesentlig kriterium i konkurransen om inkassooppdrag. No cure no pay-avtaler for rettslige kostnader går ut over både skyldnere, namsmyndighetene og inkassoforetakene. Forslaget tar særlig sikte på å redusere omfanget av rettslig inndriving av småkrav og tvangsfullbyrdelse der skyldneren ikke har noe til utlegg, men den vil også kunne forebygge oversendelser av urettmessige krav til forliksrådet i den grad det er et problem at inkassoforetak oversender urettmessige krav dit.»

inkassosaker.JPG
Grafikk: Arbeidsgruppens rapport)

Et mindretall, bestående av advokat Carl Flock fra Finans Norge, støtter ikke idéen:

«Mindretallet er ikke kjent med at man på andre deler av finansområdet har funnet det hensiktsmessig å regulere betalingsstrømmer mellom profesjonelle aktører. Slike prisregulerende tiltak er i dag ansett som lite formålstjenlige, bortsett fra innen primærnæringer med betydelige innslag av offentlige tilskuddsordninger, sterk prissubsidiering og statlig styring. Forslaget griper inn i avtalefriheten mellom fordringshaver og inkassoforetaket, og det bør være særlig sterke hensyn til stede for å avvike fra det prinsippet, særlig mellom profesjonelle.»

Et annet forslag som særlig berører advokater, er et forslag om at advokatbevilling ikke lenger skal gi generell adgang til å drive fremmedinkassovirksomhet. Arbeidsgruppens begrunnelse er at inkasso ikke inngår i vanlig advokatvirksomhet, og «verken jusstudiene eller advokatkurset gir nødvendig innsikt i inndriving av forfalte pengekrav etter inkassolovens regler, alternative løsninger, risikostyring og internkontroll, regnskap eller klientmiddelbehandling».

– Inkassoregelverket er modent for endring. Det gjelder både salærreglene og andre regler. Jeg vet at arbeidsgruppen har kommet med mange nyskapende forslag, som særlig styrker posisjonen til dem som skylder penger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Last ned rapporten her