Saeme bestod sin første prøvesak i 2012, i en sak om straffeutmåling for medvirkning til databedrageri og datainnbrudd ved inntrenging i nettbank, såkalte «trojanere», og tapping av penger fra nettbankkonti. Den andre prøvesaken ble avgjort i februar i år. Denne gjaldt hvorvidt folketrygdlovens krav om opphold i Norge som vilkår for dagpenger, var i strid med EØS-retten. Saken reiste også straffeprosessuelle spørsmål om bevisavskjæring av fremlagte kontoutskrifter og lagrede opplysninger om den tiltaltes IP-adresser.