Eckhoffs andre prøvesak gjaldt spørsmålet om hvorvidt  bilansvarsselskapets ansvar for oppreisning etter bal. § 4 går lenger enn skadevolderens personlige ansvar, i et tilfelle der skadevolderen er sinnssyk jf. skl. § 1-3. Dommen avklarer rammene for trafikkforsikringsselskapets ansvar for oppreisningserstatning etter bilansvarsloven § 4 andre punktum.