I februar ble advokat Morten Andreassen i Nedre Telemark tingrett dømt til betinget fengsel i 30 dager. Bakgrunnen var at Andreassen tok del i telefonsamtale som ble avlyttet av politiet. Tingretten mente samtalen dokumenterte at Andreassen bidro til å plante bevis, ved at han instruerte sin klients bror til å plassere et ransutbytte akkurat der hans klient hadde forklart at det skal være. 

Rett24 gjenga hele utskriften av samtalen her

I går kom imidlertid Agder lagmannsrett til at den aktuelle samtalen ikke dokumenterer noe straffbart forhold.

Dommen ble først omtalt av TV 2 torsdag

Andreassen har selv forklart at han kun ønsket å signalisere overfor broren at det var hans klients ønske at pengene skulle bli funnet, og at intensjonen derfor snarere var å forhindre at bevisene ble tuklet med. Lagmannsretten skriver:

«Lagmannsretten er etter en samlet vurdering blitt stående ved at det ikke kan finnes bevist at tiltalte bedømt etter sin oppfatning av situasjonen, med forsett har motarbeidet politiets etterforskning ved å bidra til planting eller fabrikkering av bevis. Telefonsamtalene mellom ham og B gir verken enkeltvis eller sett i sammenheng med de øvrige opplysningene i saken et forsvarlig grunnlag for å trekke en slutning om at tiltalte holdt det for sikkert eller mest sannsynlig at utbyttet av ranet ikke var blitt lagt i skuffen av A (Andreassens klient, red.anm).»

Annonse

Vi søker advokater/advokatfullmektiger i Oslo

Meldte opphør

Andreassen var til daglig advokat i Advokatfirmaet Elden da tiltalen mot ham ble tatt ut, men meldte inntil videre opphør av advokatvirksomheten, i påvente av at denne saken skulle avklares.

Andreassens forsvarer, Anders Brosveet, mener saken viser betydningen av å vurdere bevis i kontekst.

– Der tingretten valgte å trekke slutninger basert på telefonsamtalene isolert, kommer lagmannsretten til stikk motsatt resultat når den bedømmer bevisbildet i lys av konteksten, og alt som hadde skjedd forut for de aktuelle telefonsamtalene. Det er også betegnende at etterforskningen mot Andreassen er gjort med utgangspunkt i de avlyttede samtalene, av etterforskere som ikke hadde innsikt i den underliggende etterforskningen. Når utgangspunktet og perspektivet blir galt, ender man fort opp med å trekke gale konklusjoner, sier Brosveet.