Like før sommerferien vedtok Stortinget regjeringens forslag om å fjerne den ubetingede ankeretten i straffesaker med mer enn seks års strafferamme. Dette innebærer at ankene i denne type saker vil måtte begrunnes langt grundigere enn tidligere, noe som igjen vil gi mer jobb for forsvarerne.

Forsvarerne: – Et svik mot juryavviklingen

For å kompensere dette merarbeidet, vil departementet innføre en ny beregning av stykkprisene.

I forslaget som ble sendt på høring i slutten av juni, foreslår departementet at det innføres stykkpris på tre timer for ankeskriving for saken med varighet mer enn 18 rettstimer og til og med fem dager. I saker som varer utover fem dager foreslås en økning på fire timer, som kommer i tillegg til dagens ordning med to timer. Begrunnelsen lyder:

«I lys av de økonomiske rammene for endringer foreslått i dette høringsnotatet, og av hensyn til at forslaget i størst mulig grad bør treffe sakene som etter lovendringen i straffeprosessloven § 321 vil medføre mest merarbeid med ankeskriving, bør en ny stykkpris for ankeskriving etter stykkprisforskriften etter departementets vurdering først inntre i saker av en viss størrelse og kompleksitet.»

Ikke egnet

Advokatforeningen mener derimot at ankearbeid ikke er egnet for stykkpris, og skriver blant annet:

«Et grunnleggende problem med bruk av stykkpriser for ankesilingssaker er at det i svært liten grad er mulig å finne noen normal for hvor lang tid som vil medgå til en ankebegrunnelse og senere prosesskrivutveksling.»

Advokatforeningen mener derfor at arbeid med anker bør godtgjøres etter medgått tid i stedet. Subsidiært mener de at forslaget legger listen for høyt for når det særskilte anke-salæret skal utløses:

«Den foreslåtte grensen på 18 rettstimer i tingretten for å få rett til særskilt salær for ankesilingsprosessen, vil vi imidlertid på det sterkeste gå imot. Med mulig unntak for en del rene bevisanker er det ingen logisk sammenheng mellom tidsbruken under hovedforhandlingen, og kompleksiteten i ankesilingssaken. (...)

Selv om det ikke er tale om de lengste straffene, er det svært alvorlige saker for dem det gjelder. Og særlig i de sakene som oftest blir nektet fremmet, er det avgjørende at staten bevilger midler til at ankesilingssaken blir fullgodt forberedt og presentert fra forsvarerens side.»

Vil automatisere

Domstoladministrasjonen er, i motsetning til Advokatforeningen, varm tilhenger av økt bruk av stykkpris. DA skriver i sin høringsuttalelse:

«Domstoladministrasjonen støtter forslaget om en standardisert sats for ankeskriving i saker av et visst omfang, målt etter antall rettstimer. Utkastet til stykkprisforskriften § 7 nytt tredje ledd er presist utformet, og inneholder ingen kriterier som krever skjønnsmessige vurderinger. Dette gjør domstolenes arbeid med salærkrav etter denne bestemmelsen enkelt og effektivt. Bruken av presise kriterier legger godt til rette for utvikling av løsninger for bruk av strukturert informasjon, hvilket vil effektivisere domstolens behandling ytterligere. At regelen er tilstrekkelig presis vil også muliggjøre automatisering av forberedelse og etterkontroll av salærfastsettelsen, og i neste omgang også for automatisering av selve avgjørelsen dersom det i regelverket blir åpnet for dette. Vi er av den oppfatning at vi her er på et område som vil kunne være spesielt egnet for automatisering når tiden er moden for det.»

Alle høringsuttalelsene finner du her.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne saken var gjengivelsen av departementets forslag ikke korrekt med hensyn til hvor mange timer som skulle kompenseres for hva og når. Nåværende versjon er, forhåpentlig, korrekt.