I 2015 streiket pilotene og kabinpersonalet mot at deres arbeidsforhold skulle flyttes fra morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS) til ymse datterselskap. 

Streiken endte med at mannskapene aksepterte omorganiseringen, i bytte mot tre års jobbgaranti i Skandinavia. Etterpå gikk de imidlertid til søksmål, med krav om å forbli ansatte i NAS. Dette vant de frem med i Asker og Bærum tingrett, mens Borgarting lagmannsrett kom til motsatt resultat.

To hovedpoenger

I april ble saken sluppet inn til Høyesterett, og både LO og YS gikk inn som partshjelp for pilotene. Nå har Høyesteretts ankeutvalg godtatt at også NHO får være med når saken starter den 23. oktober.

«Spørsmålet blir om det foreligger særlige grunner for å tillate partshjelp, jf. tvisteloven § 30-7. Utvalget legger her særlig vekt på at Norsk Flygerforbund (NF), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) allerede er gitt adgang til å opptre som partshjelpere til fordel for ankende part. Samtykke blir etter dette gitt», skriver ankeutvalget i kjennelsen som ble publisert i dag.

Les Rett24s gjennomgang av dommen fra Borgarting her

De ansatte hadde i lagmannsretten to hovedanførsler:

  • For det første gjorde de gjeldende at morselskapet (NAS) har fortsatt å utøve reelle arbeidsgiverfunksjoner overfor crewet etter virksomhetsoverdragelsene til datterselskapene, og at NAS derfor må anses som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven på særlig grunnlag.
  • For det andre anførte crewet at NAS ulovlig leier inn arbeidskraft fra datterselskapene, og at de derfor kan kreve fast ansettelse i NAS på dette grunnlaget.

Borgarting avviste begge anførslene, og slo fast at dersom det ikke var ønskelig å fragmentere luftfarten med entrepriseavtaler på alt fra catering til piloter, så var det lovgivers jobb å endre rettstilstanden - ikke domstolene.

– Pulveriserer ansvaret

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud uttalte i vår at avgjørelsen i lagmannsretten er problematisk for alle norske arbeidstakere, uavhengig av bransje.

– Vi mener Norwegian pulveriserer arbeidsgiveransvaret gjennom deres form for organisering, noe vi i fremtiden kan se mer av i en rekke bransjer. Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten som de selv ønsker, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte, sa Skjæggerud i en pressemelding.