Da NAV-saken ble offentlig kjent mandag, var det kun saker om pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger som var tema. Det var dessuten kun saker om utenlandsopphold innen EØS etter 2012, som var funnet problematisk. Alle disse sakene er allerede beordret henlagt.

Tirsdag omtalte Rett24 at både Trygderetten og fagfolk var i tvil om NAVs vurderingen knyttet til denne avgrensningen var korrekt.

Onsdag omtalte Rett24 at riksadvokat Tor-Aksel Busch ville be NAV redegjøre for hvordan de er kommet til standpunktet om at feilen først oppsto i 2012. Busch ba også om en begrunnelse for hvorfor saken etter NAVs syn bare gjelder sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Et stort tema er blant annet adgangen til å ta med arbeidsledighetstrygd til andre EØS-land. Dette er den ytelsen NAV leverer desidert flest bedragerianmeldelser for.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig

Full stopp

I går kom så riksadvokaten til at det nå er så mye tvil om hva som egentlig er rettstilstanden på dette feltet, at bremsene må slås på fullstendig.

busch siste signatur
Riksadvokat Busch' siste signatur.

Som sin aller siste handling som riksadvokat, bare minutter før avskjedsfesten som begynte klokken 16 i går ettermiddag, signerte Busch et brev som gikk ut til alle landets politidistrikter.

– Etter vårt syn er situasjonen så vidt usikker rettslig sett, at jeg mener det ikke er forsvarlig å trekke folk for retten med utgangspunkt i anmeldelser fra NAV knyttet til denne problematikken – uansett hvilket område vi snakker om, og uansett om det er før eller etter 2012. Dette må avklares, men vi trenger vesentlig mer materiale fra direktoratet for å gjøre en kvalifisert vurdering av om vi er enige med deres vurdering. Så nå settes alt på vent, sa Busch til Rett24 i går kveld, før han gikk videre til avskjedsmiddagen med sine medarbeidere.

Stor jobb

I brevet skriver Busch og statsadvokat Ingrid Wirum:

«Riksadvokaten har anmodet Arbeids- og velferdsdirektoratet om en nærmere vurdering av om den rettsanvendelsesfeil som er avdekket også kan knyttes til andre anmeldelser fra NAV Kontroll i forbindelse med utenlandsopphold, eksempelvis dagpenger, jf. riksadvokatens brev til direktoratet 30. oktober d.å. Rettstilstanden er så vidt usikker at alle anmeldelser fra NAV Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området midlertidig bør stilles i bero inntil det kan gjøres nærmere kvalifiserte vurderinger.

Det forutsettes at politidistriktene går gjennom egne porteføljer og identifiserer aktuelle saker, og riksadvokaten beklager det merarbeid dette medfører.»

Hvert år blir omlag 1000 mennesker anmeldt for trygdesvindel, ifølge NAVs hjemmeside. Å identifisere de bedragerisakene som berører akkurat denne sakens tema, nemlig at den trygdede har oppholdt seg i et annet EØS-land enn Norge, blir dermed en omfattende jobb for hvert enkelt politidistrikt.

I dag, første november, overtar Jørn Sigurd Maurud som leder for Riksadvokatembetet.