Fredag faller dom i Jensen-saken, mer enn seks år etter at saken ble kjent. Men to uker etter at dom er avsagt, vil det på nytt bli satt av en rettssal til denne på stadig flere måter spesielle saken. Årsaken er at tilhørerne, på grunn av koronasituasjonen i mars, ikke fikk følge prosedyrene i sanntid.

Et knippe publikummerne søkte i etterkant om å få høre lydopptak fra rettsmøtet, men av hensyn til navn som fremkommer i opptakene, har det ikke vært aktuelt å publisere eller videresende disse. Retten mente forøvrig at innsynsbegjæringen skulle rettes til påtalemyndigheten, ettersom det var de som sto for opptaket.

Publikummerne anket dette til Høyesterett, som sist uke opphevet beslutningen fordi retten mente lagmannsretten var rette instans til å avgjøre saken, ikke påtalemyndigheten. Ankeutvalget skrev dessuten at det faktum at lagmannsretten «ikke kunne sikre allmennhetens adgang til å overvære ankeforhandlingen på grunn av smittefare», taler «sterkt for at innsyn bør gis».

Saken ble imidlertid ikke realitetsbehandlet, ettersom ankeutvalget mente spørsmålet ikke var tilstrekkelig opplyst. Saken ble derfor sendt tilbake til ny behandling, der lagmannsretten tok stilling til realiteten for første gang.

Forbudt å gjøre opptak

Nå er saken behandlet på nytt, og denne gangen blir det gitt innsyn. Riktignok har Borgarting kommet til at det av personvernhensyn ikke er forsvarlig å dele ut kopier av lydfilene, men i stedet er det besluttet at man skal slippe publikum inn i en tom rettssal, og spille av opptaket der.

I alt dreier det seg om de siste fire dagene av hovedforhandlingen, og avspillingen vil derfor foregå fra tirsdag 29. juni, og ut uken:

«Avspelinga startar kvar dag kl. 09.00 og blir avslutta for dagen kl. 15.00. Det vil bli lagt inn pausar undervegs. Det er ikkje tillate å gjera opptak under avspelinga. Det vil vera personale frå lagmannsretten til stades til ei kvar tid», heter det i et brev fra administrator i saken, lagdommer Halvard Leirvik.

td82e444.jpg
Forsvarer John Christian Elden. (Foto: Scanpix)

Deler av prosedyrene gikk for lukkede dører. Disse opptakene vil ikke bli avspilt, opplyser retten.

– Burde vært unngått

Forhandlingene ble opprinnelig overført til en tilstøtende sal i lagmannsretten, men da domstolsbygningen etterhvert helt og holdent ble stengt for publikum, fungerte heller ikke denne løsningen. Jensens forsvarer, John Chr. Elden, protesterte mot at forhandlingene skulle gå videre uten at publikum fikk følge forhandlingene på video.

– Det ble som jeg sa allerede i lagmannsretten, før de besluttet å gjennomføre saken sperret for publikum. Menneskerettighetene ble ikke bare strukket, men overkjørt. Dette burde lagmannsretten ha sørget for i samtid, ved å overføre til egnet sted, så hadde vi sluppet dette, sier Elden.

Retten til offentlig rettergang fremkommer i Grunnloven § 95, EMK artikkel 6 og SP artikkel 14.

Av plasshensyn må eventuelle publikummere på forhånd melde fra om de ønsker å være tilstede.