Lang saksbehandlingstid, økende antall klager og svulmende restanser er noen av problemstillingene Klage- og ankeutvalget fikk i oppgave å se på, det det ble oppnevnt sommeren 2021. Mandat gikk ut på å gjøre en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i NAV og Trygderetten.

I mars ble utvalgets NOU avgitt. Der ble det for det første konkludert med at kvaliteten på NAVs saksbehandling er for dårlig. Utvalget stilte dessuten spørsmål ved hvorfor Trygderetten ikke har økt produksjonen, når bevilgningene til Trygderetten de siste sju årene er blitt økt med mer enn 35 millioner kroner.

Annonse

Jurist ved REK nord

Tommel ned fra Advokatforeningen

Trygderetten er i dag en særdomstol som ikke egentlig er en domstol. Trygderetten er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og avgjørelsene kan ankes til lagmannsretten. Utvalget drøftet om Trygderettens saker i stedet burde går direkte for tingretten, men landet på at man heller burde gjøre Trygderetten om en ekte særdomstol.

Dette forslaget slår dårlig an blant tunge aktører i høringsrunden, som ble avsluttet sist uke. Advokatforeningen skriver:

«Vi har ingen tradisjon for særdomstoler i Norge, og vi har liten tro på at en kobling til DA i seg selv vil løse alle problemer med sen saksbehandling. Etter Advokatforeningens syn er det ikke gitt gode nok argumenter for å fravike prinsippet om allmenne domstoler i dette tilfellet.»

LO skriver at organisasjonen «spesielt vil advare mot å gjøre Trygderetten om til en særdomstol», og viser til at Domstolkommisjonen frarådet særdomstoler annet enn i helt spesielle omstendigheter. LO mener videre at er «ikke nødvendig å endre organiseringen for et velfungerende eksisterende organ for å redusere saksbehandlingstiden».

Skriftlighet

På vegne av Høyesterett skriver justitiarius Toril M. Øie at det er «forståelig« at utvalget har vurdert dette, men at hun «ikke kan slutte seg til» forslaget. Øie viser særlig til at de aller fleste sakene vil måtte avgjøres skriftlig, og mer summarisk enn det som normalt forbindes med domstolene. «Etter vårt syn er dette et tungtveiende moment mot å gjøre Trygderetten til en domstol», skriver Øie.

Dommerforeningen er av samme oppfatning, og skriver:

«Utvalget viser til at Trygderetten de senere årene ikke har klart å balansere forholdet mellom effektivitet og kvalitet på en god nok måte. Vi kan ikke se hvordan en endring av Trygderettens formelle stilling fra forvaltningsorgan til domstol vil endre på dette. Uten tilførsel av ytterligere ressurser må Trygderetten fortsatt balansere mellom effektivitet og kvalitet. Tilføring av ressurser kan dessuten skje uavhengig av Trygderettens formelle status.»

Foreningen mener dessuten at eventuelle praktiske fordeler ved å samorganisere med DA «ikke veier tilstrekkelig tungt sett opp mot de prinsipielle innvendingene mot opprettelse av særdomstoler».

Annonse

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Få jurister

Juristforbundet er blant de som støtter forslaget fra utvalget. Forbundet peker i stedet først og fremst på det faktum at kun 53 av landets 264 NAV-kontorer har jurister i det hele tatt, og at den juridiske kompetansen i etaten må økes. Et sentralt argument for utvalget var at knapt 100 saker fra Trygderetten havner i lagmannsretten. Det er derfor færre enn 100 av 1,6 millioner NAV-vedtak som faktisk blir gjenstand for formell domstolskontroll.

Utvalget skrev:

«Etter utvalgets syn er det en bedre løsning at Trygderetten formaliseres som den særdomstolen den i realiteten er. Ettersom Trygderetten formelt hører under forvaltningen, er situasjon i dag at under 100 av 1,6 millioner vedtak på NAVs myndighetsområde blir gjenstand for en formell domstolskontroll hvert år. Ved å organisere Trygderetten som en del av den dømmende makt, og da gi Trygderetten formell status som domstol, vil antallet saker som prøves av domstolene øke til mellom 3.500 og 4.000. En slik formalisering vil blant annet tydeliggjøre Trygderettens uavhengighet og støtte opp under det maktfordelingsprinsippet Grunnloven bygger på. En slik formalisering vil også legge til rette for at lagmannsretten kan rendyrkes som en ordinær ankedomstol, slik Domstolkommisjonen har foreslått. Som følge av dette forslaget, foreslår utvalget også at Trygderetten flyttes til justissektoren og administrativt underlegges Domstolsadministrasjon.»

Trygderetten selv støtter utvalgets forslag, og peker på at status som særdomstol «bringer formalitetene i tråd med realitetene».

Hele høringsrunden finner du her.