Oslo byfogdembeter opplyser til Rett24 at de våren 2012 sa opp avtalen med den nå tiltalte advokaten. Noen begrunnelse er ikke oppgitt, men det ble avtalt at han skulle sluttføre de tvangssalgene han allerede hadde fått ansvaret for.

Klagen Rett24 i dag omtaler, som kom inn i 2014, ble lagt bort da klageren trakk klagen tilbake. Først i 2015 ble de siste sakene rundet av.

– Avslutningen av enkelte saker trakk i langdrag. Siktelsen ble vi kjent med i 2018, omtalt på Rett24, sier sorenskriver Inger Merete Vik.

– Hvilken mulighet har en medhjelper til å påvirke prosessen med tvangssalg?

– Dersom begge parter i tvangssalgssaken ber om det, kan medhjelperen oppta forhandlinger med sikte på å unngå tvangssalg. Av hensyn til de utgifter som pådras ved en slik aktivitet, og uklarhet om hvem som skal dekke disse ekstrakostnadene, er det i Oslo byfogdembedets retningslinjer gitt anvisning på at medhjelperen ikke skal påta seg slike oppgaver uten at kostnadsspørsmålet er avklart. Ut over dette vil medhjelperen i svært liten grad kunne påvirke utfallet av en mulig uenighet mellom partene i tvangssalget. Innsigelser mot tvangssalget, og ønske om å stille tvangssalgssaken i bero, må avgjøres av retten, med mindre partene kommer til enighet.

– Finnes det noen situasjoner der det ville være naturlig at en medhjelper mottar penger fra skyldneren?

– Det er et vilkår for å kunne påta seg oppdrag at medhjelperen ikke har økonomisk eller annen interesse i det tildelte oppdraget. Å påta seg advokatoppdrag for saksøkte knyttet til det kravet saksøker har mot saksøkte, og på den måten bli prosessfullmektig for den ene parten i tvangssalgssaken, vil som hovedregel være i strid med reglene om habilitet. En oppnevnt medhjelper kan heller ikke påta seg å gjennomføre et frivillig salg av eiendommen så lenge tvangssalget pågår, sier Vik.

Hun opplyser at byfogden for tiden har rammeavtale om medhjelperoppdrag med åtte advokater og fire eiendomssmeglere.

– Medhjelpere i Oslo byfogdembete blir valgt ut etter kunngjøring, søknader og intervjuer, sier Vik, og opplyser at godtgjørelsen fastsettes av retten i den enkelte sak, ut fra reglene i forskrift om tvangssalg ved medhjelper.

Det er ikke fastsatt frister for hvor fort et tvangssalg skal gjennomføres. Dette er begrunnet i at partene skal ha rom for å finne en løsning for å unngå tvangssalg.