Typografene, som hadde ansvar for den rent fysiske sideproduksjonen i avisene, var en gang en stor og svært mektig fraksjon i norske mediehus. Siden 90-tallet har imidlertid digitaliseringen marginalisert behovet for typografer mer og mer.

I dommen Oslo tingrett nå har avsagt, fremkommer det at Dagbladets papirdesk i 2002 hadde cirka 80 stillinger. I april 2016 var dette blitt 13 stillinger, og høsten 2017 kun seks. Dagbladet bestemte seg da for å outsource resten av sideproduksjon til morkonsernet Aller Media, og ett av spørsmålene tingretten har tatt stilling til, var om Aller og Dagbladet skulle sees på som én eller to virksomheter.

Bedriftene deler lokaler i Aller-bygget på Hasle i Oslo.

Flertallet kommer til at oppsigelsene er gyldige, og at tjenesteutsettingen ikke er å anse som en virksomhetsoverdragelse.

Outsourcing

Problemstillingen har en parallell til den mye omtalte Norwegian-saken fra i fjor. Den handlet om at Norwegian outsourcet piloter og kabinpersonal til sine egne datterselskaper. Arbeidstakersiden har, uten hell, argumentert for at dette er en omgåelse av arbeidsgiveransvaret. Men mens Norwegian leide inn tjenestene fra datterselskaper, flytter altså Dagbladet tjenestene til morselskapet. Oslo tingrett skriver:

«Saksøkerne har anført at det er en så tett sammenblanding mellom Dagbladet og Aller Media, at det ikke er noen realitet i at dette er to selvstendige selskaper. Det er anført at det verken er noen «skott» mellom selskapene eller at det er noen bevissthet om hvor den enkelte er ansatt. De mener at dette må ha betydning for interesseavveiningen, og innebærer at selskapene kunne ha valgt å beholde saksøkerne.

Flertallet vil bemerke at felles arbeidsgiveransvar er en snever unntaksregel, og det skal mye til før et annet foretak enn den formelle arbeidsgiveren, kan anses for å ha del i arbeidsgiveransvaret, jf. HR-2018-2371-A, avsnitt 110. Ved vurdering av arbeidsgiveransvar skal det blant annet ses hen til hvem som i praksis har opptrådt som arbeidsgiver. Dette må ha overføringsverdi til vurderingen av om en eventuell sammenblanding mellom Dagbladet og Aller Media, har betydning for interesseavveiningen.»

Ettersom tingretten kommer til at Aller ikke har arbeidsgiveransvar, følger det at Aller heller ikke har noen plikt til å finne annet arbeid til de to oppsagte typografene:

«Flertallet er enig med saksøkerne i at de mest sannsynlig var bedre kvalifisert til å utføre sideproduksjonen for Dagbladet enn de ansatte hos Aller Media som tok over oppgavene, hvert fall i et kortere tidsperspektiv. Flertallet mener likevel at dette har liten betydning ved interesseavveining ettersom Dagbladet og Aller Media er to ulike rettssubjekter, og det ikke er felles arbeidsgiveransvar. Aller Media har dermed ingen plikt til å ansette saksøkerne, og de kunne heller ikke ansatt saksøkerne for deretter å gjennomføre nedbemanning blant sine ansatte.»

Dissens

De to oppsagte hadde på oppsigelsestidspunktet henholdsvis 32 og 27 års ansettelse i bedriften. Dommen er avsagt under dissens fra den fagkyndige meddommeren som var utpekt fra arbeidstakersiden.

Typografene har vært representert av LO juridisk ved Elisabeth Grannes og Alexander Cascio.

– Vi har ikke rukket å vurdere dommen sammen med klientene ennå, så vi kan ikke kommentere dommen på nåværende tidspunkt. Vi må vurdere sammen med våre klienter om det er grunnlag for å anke dommen, det er for tidlig å si noe om det nå, sier Grannes.

Les dommen her