Norwegian-saken har sitt utspring i den mye omtalte pilotstreiken i 2015, da pilotene og kabinpersonalet streiket mot at deres arbeidsforhold skulle flyttes fra morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS), til ymse datterselskap.

De ansatte frykter at organiseringen er et ledd i å fase ut fast ansatte, for heller å basere driften på innleie.

Arbeidsgiverne frykter for retten til å organisere virksomheten etter hva som gir konkurransedyktighet.

Mye på spill

Streiken endte med at mannskapene aksepterte omorganiseringen, i bytte mot tre års jobbgaranti i Skandinavia. Etterpå gikk de imidlertid til søksmål, med krav om å forbli ansatte i NAS. Dette vant de frem med i tingrett, men ikke i Borgarting.

«Dersom dette ikke er en ønsket utvikling innen luftfarten, er det en lovgiveroppgave å endre rettstilstanden», skrev Borgarting.

Nå er Høyesterett kommet til samme resultat.

Rett24 gjennomgikk lagmannsrettens avgjørelse her

På grunn av sakens potensielt svært store konsekvenser for både arbeidstakere og arbeidsgivere, har alle de store aktørene i arbeidslivet kastet seg inn i saken. Både LO, NHO og YS har opptrådt som partshjelp.

– Lovgiveroppgave

Førstvoterende dommer Henrik Bull slår, på akkurat samme måte som Borgarting, fast at dette er et spørsmål for lovgiver – ikke domstolene:

«Som Høyesterett bemerket i Rt-2013-998 (Quality People) avsnitt 63, kan nye måter å organisere næringsvirksomhet på utfordre arbeidsmiljølovens formål om å sikre trygge ansettelsesforhold. Det er videre slik at flytting av arbeidstakere til andre selskaper innen et konsern får konsekvenser for deres rett til informasjon, samarbeid og medbestemmelse i henhold til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Gitt de klare lovgiveruttalelsene knyttet til gjeldende arbeidsgiverbegrep må det imidlertid være opp til lovgiver å avgjøre om det bør gis en slik regel som arbeidstakersiden her har argumentert for.

Jeg er etter dette blitt stående ved at de ankende parter ikke kan få medhold i sin anførsel om at NAS fortsatt er deres arbeidsgiver på grunnlag av læren om felles arbeidsgiveransvar i visse situasjoner.»

Til Stortinget

– Vi tar nå saken videre til Stortinget slik at arbeidsmiljøloven igjen kan ivareta formålet med loven, som er å verne norske arbeidstakere. Det skal ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier Parat-leder Vegard Einan i en pressemelding.

Arbeidstakerne gjorde for det første gjeldende at morselskapet (NAS) har fortsatt å utøve reelle arbeidsgiverfunksjoner overfor crewet etter virksomhetsoverdragelsene til datterselskapene, og at NAS derfor må anses som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven på særlig grunnlag.

For det andre anførte crewet at NAS ulovlig leier inn arbeidskraft fra datterselskapene, og at de derfor kan kreve fast ansettelse i NAS på dette grunnlaget.

Høyesterett avviser alle grunnlagene, og slår fast at forholdet mellom mor- og datterselskap «klart» er entreprise, ikke ulovlig innleie.

Les hele dommen her