I Bergen og Oslo har de juridiske fakultetene vedtatt at karaktergivning skal erstattes med bestått/ikke bestått det første semesteret på første studieår. I Tromsø skal det i januar legges frem forslag om overgang til bestått/ikke bestått i Exfac på første studieår.

Bakgrunnen er at jussdekanene mottok i fjor et brev fra rektorene ved UiO, UiB og UiT, der det ble uttrykt bekymring for gjentaksproblematikken ved de juridiske eksamenene.

– De juridiske fakultetene har diskutert seg i mellom hvordan vi kan gripe an gjentaksproblematikken og karakterpresset. Vi har hatt tre egne prosesser om overgangen til bestått/ikke bestått, men det er klart at vi følger med på hva som skjer hos hverandre, og lar oss inspirere av gode ideer, sier UiT-studiedekan Magne Frostad.

Demper karakterpresset

Alle de tre studiedekanene nevner karakterpresset som en av årsakene til overgangen til bestått/ikke bestått.

UiB nevner i tillegg at de ønsker en formativ vurdering.

– Hovedhensikten med eksamen vil være å bidra til læring, ikke å rangere kandidatene opp mot hverandre. Økonomisk sett er også den nye vurderingsformen gunstig, ettersom antall klager på sensuren vil reduseres og det vil være færre som melder seg opp til frivillig eksamensgjentak, sier studiedekan ved UiB Magne Strandberg.

I Tromsø har man vektlagt at Exfac i hovedsak er en innføring i juridisk metode, som studentene uansett får videre befatning med senere på studiet.

– Det kan være naturlig å operere med noe annet enn bokstavkarakter første gang studentene eksponeres for den juridiske metoden, sier studiedekan ved UiT Magne Frostad.

Frykter mer karakterpress

Emilie Mellbye Rytter er leder for Juridisk Studentutvalg (JSU) i Bergen. Hun forteller at JSU både ser fordeler og ulemper med vedtaket.– JSU håper vurderingsformen bidrar til et større fokus på å lære juridisk metode, fremfor å pugge detaljkunnskap. Samtidig frykter vi tiltaket vil virke mot sin hensikt: Når karakterene fjernes det første semesteret, er vi bekymret for at det skal bli mer press på å prestere på de øvrige eksamenene, sier Rytter, og legger til:

– Det er åpenbart at den nye vurderingsformen er kostnadsbesparende for fakultetet. JSU håper derfor at de sparte midlene benyttes til å bedre kvaliteten på sensuren, for eksempel ved at hver eksamensbesvarelse vurderes av to sensorer.

Sosial mobilitet

Magne Strandberg avviser at vedtaket er første steg på veien for å fjerne karakterer generelt fra jussutdanningen i Bergen.

– Karakterer gir mulighet til sosial mobilitet. Personer som ikke har nettverk i jussmiljøet kan gjennom gode karakterer komme opp og frem i juss-verdenen. Dessuten sier karakterer et godt stykke på vei noe om hvor god jurist man er, sier Strandberg.

UiO har heller ingen konkrete planer om å gjennomføre bestått/ikke bestått på flere eksisterende skoleeksamener, forteller studiedekan ved UiO Erling Hjelmeng.

– Men vi kunne tenke oss flere karaktersatte elementer utover skoleeksamen, for eksempel en karakter som sier noe om muntlige egenskaper. Det kan gi et mer verdifullt vitnemål som sier noe om studentenes samlede ferdigheter, sier Hjelmeng.