Innstillingsrådet holdt møte mandag, og behandlet der blant annet de ledige stillingene i lagmannsrettene. I Borgarting er det tre ledige dommerembeter. Til disse har rådet innstilt en mann fra Høyesterett, en mann fra Regjeringsadvokaten og en mann fra Eidsivating lagmannsrett.

Øverst på listen står Øistein Aamodt, som for tiden er konstituert som lagdommer ved samme domstol. Fra tidligere har han bakgrunn blant annet som leder for utredningsavdelingen i Høyesterett, som assisterende direktør for Høyesterett og som fagansvarlig for merverdiavgift i Skatteetaten.

På andre plass kom Marius Stub, også han for tiden konstituert i samme domstol. Stub har bakgrunn fra Lovavdelingen og Regjeringsadvokaten. På den siste sikre plassen har rådet innstilt Bjørn Eirik Hansen, som har 12 års erfaring som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett.

Øistein Aamodt 1.jpg
Øistein Aamodt er blid i dag. (Foto: Arkiv/Kjetil Kolsrud)

Utenfor sikker plass er innstilt Jon Østensvig og Jonn Ola Sørensen. Begge er tingrettsdommere som for tiden er konstituerte lagdommere.

I tillegg er lagdommer Eivind Sivertsen innstilt til opprykk til lagmann. Sivertsen har sin yrkesbakgrunn fra Lovavdelingen og Regjeringsadvokaten.

Ettersom Bjørn Erik Hansen er innstilt på sikker plass til Borgarting, blir det to ledige embeter ved Eidsivating. Til disse meldte det seg kun fire søkere. Av disse er bare to blitt innstilt, og det er førstestatsadvokat Anders Blix Gundersen foran konstituert lagdommer Liv Shelby.

Gundersen er hos Riksadvokaten, mens Shelby har bakgrunn dels fra domstolene og dels fra advokatvirksomhet.