Etter at elsparkesykler i sommer ble omklassifisert til motorkjøretøy, har det haglet inn promilledommer mot sparkesyklister. Regelendringen medførte at reaksjonsnivået havnet på linje med kjøring av bil, men i landets tingretter har straffenivået spriket i alle retninger.

Noen dommere har holdt seg til standardregelen om halvannen månedslønn i bot, slik man får ved bilkjøring. Dette har gitt flere bøter i området rundt 100.000 kroner. Andre dommere har ment at man heller skal anvende generelle straffutmålingsprinsipper, noe som gjerne ender på rundt 15.000 kroner i bot.

Én gang har temaet vært innom Høyesterett, men da gjaldt det kun spørsmålet om midlertidig førerkortbeslag, ikke straffutmåling. Dommen som falt i Borgarting lagmannsrett tirsdag, er bevisst lagt opp med tanke på å få Høyesteretts syn på straffutmålingen.

Det forteller statsadvokat Eirik Førde.

Annonse

Legal Counsel - Norway

Dissens

Faktum i saken er at den 28 år gamle mannen ble stanset på Ankerbrua i Oslo klokken 2130 lørdag 9. juli. Det var da bare gått noen uker siden kjøretøyforskriften ble endret. Politiet målte promillen til 0,8, og i en tilståelsessak for Oslo tingrett fikk mannen 14 dager betinget fengsel, 70.000 kroner i bot, ett års inndragning av førerkortet og pålegg om ny førerprøve.

Oslo tingretts dom ble avsagt 19. august. Bare én uke tidligere hadd samme tingrett avsagt en annen dom, med motsatt konklusjon om straffutmålingen. I den andre dommen hadde tingretten skrevet:

«Etter rettens syn kan ikke den veiledende normen om halvannen ganger brutto inntekt uten videre legges til grunn når straffen skal utmåles etter alminnelige strafferettslige prinsipper, og etter rettens syn vil ikke en så stor bot stå i forhold til lovbruddet.»

I ankeavgjørelsen som ble avsagt tirsdag, er det altså den strengeste linjen som vinner frem. To av de tre dommerne skriver:

«Avgjørende for flertallet har vært at departementet hadde hatt mulighet til å signalisere at boten bør være lavere ved kjøring av elektrisk sparkesykkel i ruspåvirket tilstand, enn slik kjøring med andre typer motorvogner, f. eks. at boten (som hovedregel) skal være én gang brutto månedslønnen, slik mindretallet gir anvisning på. Flertallet legger til grunn at departementet har vært klar over straffenivået ved kjøring av motorvogn i ruspåvirket tilstand, men man har begrenset seg til å videreføre «gjeldende regler» også for elektriske sparkesykler.»

Skulle vært én av to

– Denne saken var egentlig oversendt til lagmannsretten sammen med en annen sak, som gikk motsatt vei. Tanken var at de to skulle prosederes i sammenheng, og slik danne grunnlag for en prinsippavgjørelse, sier statsadvokat Erik Førde

Den andre saken måtte utsettes, slik at det nå bare er én sak som nå er avgjort i annen instans.

– Men det er helt klart et ønske om om å få dette spørsmålet opp i Høyesterett. Det var lagmannsretten fullstendig klar over da den skrev denne dommen. Ettersom påtalemyndigheten har fått medhold, blir det opp til domfelte om det skal ankes. Sett fra påtalemyndighetens side er det ønskelig med en anke. Da vil dette umiddelbart blir sendt videre til Riksadvokaten, sier Førde.

bentsborg.JPG
Forsvarer Aleksander Jensen Bentsborg.

Og anke blir det. Det opplyser advokatfullmektig Aleksander Jensen Bentsborg.

– Det er ikke rimelig å miste førerkortet i ett år, få en bot på 70.000 kroner,  samt 14 dagers betinget fengsel, på grunn av kjøring med en elsparkesykkel med 0,8 i promille. Lagmannsretten har lagt for stor vekt på forskriftsendringer lovgiver ikke kunne forutse, og vi mener dette resultatet strider mot lovgivers vilje og Høyesteretts vurderinger i Segway-dommen, sier Bentsborg.

Annonse

Group Head of Legal NG Group AS

Fraviker Segway-dommen

Den omtalte Segway-dommen er fra 2016. Der kom Høyesterett til at det av «hensyn til særtrekkene ved kjøring med selvbalanserende kjøretøy» kan synes «mer nærliggende å fastsette straffen basert på alminnelige straffutmålingsprinsipper enn å ta utgangspunkt i den normering som er gjort i vegtrafikkloven § 31.»

Flertallet i Borgarting lagmannsrett skriver at denne dommen ikke kan være avgjørende for elsparkesykler, «ettersom departementet, som det framgår ovenfor, (har) gitt klart uttrykk for et annet syn når det gjelder straffesanksjonene». Det innebærer at rettskildebildet er annerledes nå enn i 2016, skriver flertallet.

Mindretallet er enig med flertallet i at man skal ta utgangspunkt i normeringen på halvannen månedslønn, men deler ikke flertallets syn om at departementet har gitt klart uttrykk for straffesanksjonene. Mindretallet skriver:

«(...) det er uklart om departementet har ment å signalisere at bøtenivået, som fastsettes gjennom rettspraksis, bør forbli uendret. Departementet har som nevnt gitt svært knappe kommentarer om straffereglene, og bøtenivået er ikke kommentert særskilt».

Mindretallet mener dermed at boten bør være noe lavere, og lander på 50.000 kroner. Altså betydelig høyere enn de mildeste tingrettsavgjørelsene. Retten er også enstemmig på betinget fengsel.

Advokat Brynjar Meling fortalte i september at han ville forsøke å anke lignende saker fra Stavanger direkte fra tingretten til Høyesterett.