Foreningen Våre Rovdyr, WWF, og NOAH har begjært midlertidig forføyning mot lisensfelling av ulv i tre revirer. En midlertidig kjennelse ble avsagt i romjulen, uten muntlige forhandlinger. I etterkant har staten begjært muntlige forhandlinger, som etter noe diskusjon rundt dommernes habilitet ble avholdt sist uke.

Les: Reagerer på dommerbyttet i ulvesaken

Fredag kom kjennelsen fra tingrettsdommer Helge Johannessen. Der kommer retten til at saksøkerne skal gis medhold, slik at felling av ulvene forbys inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger.

Annonse

Vil du være med på å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere og bli en del av et engasjert juridisk fagmiljø?

Bestandsmålet

Dyrvernorganisasjonene har anført at departementets vedtak i realiteten er begrunnet i bestandsmålet. «Det er feil å tillegge hensynet til beitenæring, hensynet til jakt og hensynet til lokalbefolkningens trygghet og psykososiale forhold noe vekt. Hensynet til konfliktdemping og tillit kan ikke begrunne felling ved ethvert avvik fra bestandsmålet», heter det videre i anførselen.

Staten har på sin side anført at vedtaket «er ledd i en forsvarlig og kontrollert bestandsregulering som følger opp de føringer Stortinget har gitt for norsk ulveforvaltning gjennom lov- og plenarvedtak».

Ugyldig

Tingretten drøfter rettstilstanden med utgangspunkt i Høyesteretts dom om samme tema fra i fjor, og konkluderer med at departementets vedtak bygger på feil rettsanvendelse, og derfor er ugyldig:

«Slik departementet begrunner vedtaket fremstår hensynet til å forvalte bestanden iht. bestandsmålet som det helt sentrale elementet. Dette er begrunnet med å oppnå en forvaltning som er forutsigbar og forståelig og dermed får tillit. Selv om det legges noe vekt på de distriktspolitiske hensynene fremstår det å nå bestandsmålet som det helt sentrale. Når det ikke er konkretisert hvordan felling i de aktuelle revir kan påvirke hensynet til å oppnå en forutsigbar og forståelig forvaltning, er det lagt for mye vekt på bestandsmålet og det er ikke foretatt en riktig avveining.»

Organisasjonene har vært representert av Berit Svensli Solseth fra Arntzen de Besche, mens Asgeir Nygård har hatt saken for Regjeringsadvokaten. Utmarkskommunenes Sammenslutning er gått inn som partshjelp, representert ved Espen Andreas Volden fra Lund & Co.

Leder Arild Hermstad i MDG er glad for rettens beslutning.

– Jeg er svært lettet på vegne av den norske ulvestammen og alle de i Norge som ønsker seg en artsrik og levende natur, sier han til NTB.

Annonse

Én søknad - to opphold: Er du vår nye arbeidsretts-trainee?

Skal opp i Høyesterett

I 2021 ga Høyesterett grønt lys til skyting av 19 ulv som oppholdt seg innenfor de etablerte revirene, men da utenfor «ulvesonen». Det primære argumentet ble i dommen konstatert å være konfliktdemping, samt å øke tilliten til rovviltforvaltningen.

I juli kom spørsmålet opp i lagmannsretten på nytt, men da gjaldt det departementets vedtak om skyting av ulv som befinner seg inne i ulvesonen. Dyrevernorganisasjonen NOAH vant da frem, og i november ble saken nok en gang fremmet til behandling i Høyesterett.

Denne saken er ennå ikke avgjort, og skal forhandles i Høyesterett over tre dager i slutten av april.

Les: Ett år etter Høyesteretts ja, sier Borgarting fortsatt nei til ulveskyting

At bestandsmålet var nådd, kunne ikke i seg selv begrunne skytingen, mente lagmannsretten. I så fall ville terskelen for felling blitt den samme innenfor som utenfor ulvesonen, slik at «prinsippet om soneforvaltning ville miste sin betydning».