Det fremkommer av en kjennelse Oslo tingrett avsa torsdag.

Foreningen Våre Rovdyr, WWF, og NOAH har begjært midlertidig forføyning mot lisensfelling av ulv i tre revirer. En midlertidig kjennelse ble avsagt i romjulen, uten muntlige forhandlinger. I kjølvannet av dette har Regjeringsadvokaten, i begjæringen om muntlig forhandling, tatt opp spørsmålet om dommerens bakgrunn som aktiv MDG-politiker.

Dette resulterte i at tingretten besluttet å omfordele saken til en annen dommer foran de muntlige forhandlingene, som skal finne sted i neste uke.

Les: Reagerer på dommerbyttet i ulvesaken

Saken ble i stedet overført til tingrettsdommer Helge Johannessen. Han har tidligere vært dommer i en svært lik sak, som også gjaldt midlertidig forføyning mot ulvefelling. Dyrevernerne fikk her ikke medhold, og organisasjonene mener nå at Johannessen er inhabil til å avgjøre den foreliggende saken.

Annonse

Trainee

– Uheldig

Ifølge kjennelsen anfører organisasjonene blant annet:

«Tingretten har i saken allerede fraveket tilfeldighetsprinsippet ved formløst dommerbytte etter at staten ba om nærmere redegjørelse for tilknytning til politisk parti fra tidligere dommer, og det er til media opplyst at dommerbytte var praktisk og gjort delvis av hensyn til sakens fremdrift, en fremdrift staten har vært pådriver for. Det er uheldig hvis dommer Johannessens inntreden i saken gir grobunn for en oppfatning om at statens interesser favoriseres.»

Regjeringsadvokaten understreker i tilsvaret at dommer Johannessen i den aktuelle kjennelsen fra 2019 ikke har tatt stilling til faktiske omstendigheter som er sentrale i årets sak, og anfører at han ikke er inhabil. Dette er Oslo tingrett enig i.

Høyt engasjement

Avdelingsleder og tingrettsdommer Hilde Gaarder skriver i kjennelsen at selv om de årlige fellingsvedtakene langt på vei er like, så kan det ikke uten videre legges til grunn at de faktiske omstendighetene er de samme. Retten peker på at det dreier seg om andre revir enn det som var forholdet i 2019, og at det også er tale om et annet antall dyr. Og videre:

«Retten konstaterer at det er et høyt engasjement omkring saken fra begge meningsblokkene, men kan ikke se at dette kan tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av hvorvidt dommer Johannessens avgjørelse fra 2019, utad betraktet, er en slik omstendighet som gir grunn til å stille spørsmål om hans nøytralitet og uavhengighet.»

Organisasjonene er representert av Berit Svensli Solseth fra Arntzen de Besche, mens staten er representert av Asgeir Nygård fra Regjeringsadvokaten.

Annonse

Praktikantopphold i Lovavdelingen

– Grundig kjennelse

Solseth opplyser at hennes side ennå ikke har tatt stilling til om kjennelsen skal ankes.

– Utgangspunktet er at en habilitetsvurdering må gjøres helt konkret. Rettspraksis hjelper deg et stykke på vei, men ikke helt i mål. Den konkrete vurderingen til tingretten er ett vårt syn for lite preget av det veldig spesielle i denne saken. Det er ikke ofte vi har veldig politisk ladede saker i norske domstoler. Her er det dessuten en spesiell bakgrunn, ved at den første dommeren ble byttet ut uten en kjennelse. Og det etter antydning om en politisk tilhørighet, hvilket i seg selv aldri kan føre til inhabilitet, sier Solseth.

Asgeir Nygård opplyser at staten nå ser frem til å presentere sitt syn på lovligheten av lisensfellingen i mandagens rettsmøte.

– Tingretten har i en grundig kjennelse redegjort for bakgrunnen for dommerbyttet og, i tråd med statens anførsler, konkludert med at ny dommer på saken ikke er inhabil, sier Nygård.