I november åpnet EFTAs overvåkningsorgan ESA formelt sak mot Norge for ikke å respektere EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse.

Bakgrunnen er at ESA i 2019, etter at regjeringen erkjente å ha feilanvendt EØS-reglene, besluttet å undersøke de norske reglene. I redegjørelsen skrev ESA at den norske ordningen om at utenlandsreiser under sykepengeperioder må forhåndsgodkjennes er i strid med EØS-reglene, og spesifikt trygdeforordningen og regler om rett til fri bevegelse.

Les: ESA åpner sak mot Norge om sykepenge-eksport

Siden den gang har Norge endret praksis. Du trenger ikke lenger forhåndsgodkjenning for å reise til andre EØS-land med sykepengeytelser.

Det er ikke nok.

Det mener i hvert fall ESA, som onsdag eskalerte saken mot Norge ved å oversende en grunngitt uttalelse, om det de mener er et traktatbrudd fra Norge.

«Selv om norske myndigheter fastholder at oppholdskravene ikke lenger blir praktisert, er lovtekstene likevel stort sett uendret. ESA konkluderer derfor i sin grunngitte uttalelse med at Norge fortsetter å begrense retten til fri bevegelse for personer som omfattes av de aktuelle reglene.»

Kjernen i ESAs innvendinger gjelder den manglende klarheten og forutsigbarheten til reglene i Norge. Alle borgere har rett til et klart, presist og forutsigbart rammeverk som gjør det enkelt å forstå og navigere EØS-reglene. Dagens grunngitte uttalelse er andre steg i en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge, skriver ESA i en pressemelding.

Norske myndigheter har nå to måneder på å fremme sitt syn og å endre regler og praksis. ESA kan deretter velge å ta saken til EFTA-domstolen.

Et utvalg ledet av professor Halvard Haukeland Fredriksen skal i neste uke levere et forslag til hvordan trygderegelene skal endres for å bli tilpasset EU-retten.

Les: Halvard Haukeland Fredriksen skal lede lovutvalget etter Nav-saken

Uttalelsen fra ESA finner du her.