Forskjellen mellom domstolene og Domstoladminstrasjonen er på en utmerket måte redegjort for på DAs egen hjemmeside. Der fremgår det følgende:

«Domstolene er helt uavhengig i sin dømmende virksomhet.

Domstoladministrasjonen har derfor ingen myndighet i hver enkelt rettssak. Vi kan ikke kommentere eller gi råd og veiledning i forestående, pågående eller avgjorte rettssaker.

Vi kan heller ikke uttale seg om hvordan lovbestemmelser skal forstås.

DA er en administrativ overbygning for de alminnelige domstolene og jordskifterettene innen blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, kommunikasjon og IKT- systemer.

DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk rolle og en utviklingsrolle.»

At det ikke kan settes likhetstegn mellom DA og domstolene, fremgår således klart av DAs egen hjemmeside. Siden DA også har en rettspolitisk rolle, er DA i sin fulle rett, og skal da også, uttale seg om domstolsammenslåing.

Det synes videre å foreligge en noe unyansert oppfatning av at et forslag om en evaluering av DA er et direkte angrep på domstolene i Norge. Dette er selvfølgelig ikke riktig. I Norge har vi regelverk og lang praksis for evaluering av offentlig virksomhet og etater.

Departementene har også utarbeidet flere veiledere for slike evalueringer. Det vises som eksempel til «Reglement for økonomistyring i staten» §16 der det fremgår følgende:

«Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter

I den forbindelse kan nevnes at Riksrevisjonen for en tid tilbake foretok en gjennomgang av ressurssituasjonen og saksavviklingen i domstolene. Det er vel ingen som har oppfattet dette som et angrep på den tredje statsmakt.  Når det gjelder evaluering av offentlige virksomheter/og etater så administreres dette av DFØ. DFØ har i den forbindelse opprettet en egen portal der man vil finne evalueringer utført på oppdrag fra departementet eller andre statlige virksomheter. Går man inn i portalen og søker på Justis- og beredskapsdepartementet, så vil man blant annet finne følgende:

  • «Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser»
  • «Evaluering av nærpolitireformen.»

Det foreligger således lang praksis for bruk av evalueringer av offentlige virksomheter og etater. Å forholde seg til gjeldende regelverk og langvarig praksis, kan vanskelig anses som trusler og personangrep. En evaluering av DA, kan heller ikke på noen måte anses som et angrep på den tredje statsmakt. Trolig vil DA også sette pris på en slik evaluering, fordi de da vil få muligheten til å forbedre seg, og dermed stå bedre rustet til å bistå domstolene i fremtiden.