To av de fem sakene som kunngjort fredag, har aldri vært kommunisert til norske myndigheter. Dette er normalen i de fleste saker, og skjer enten fordi domstolen mener klagene åpenbart ikke kan føre frem, eller ikke oppfyller de prosessuelle minstekravene.

Av de tre sakene som slapp gjennom nåløyet, konkluderte EMD med krenkelse i alle. To av disse gjaldt graden av samvær etter akutte omsorgsovertakelser, mens den tredje gjaldt en beslutning om tvangsadopsjon.

I alle tre sakene konkluderer domstolen med at myndighetene for tidlig har gitt opp målet om at barnet skal tilbakeføres til sine biologiske foreldre. I en av sakene skriver EMD at premissene i tingrettens avgjørelse ikke dokumenterer at «the domestic authorities proceeded on the basis that they have a positive duty to take measures to reunite the family as soon as reasonably feasible».

Dette gjaldt en klage over manglende samvær etter omsorgsovertakelse av et nyfødt barn. Norske domstoler hadde satt samværet til to timer, seks ganger i året. Selve omsorgsovertakelsen var ingen krenkelse av EMK, det var samværsfastsettelsen etterpå som var problemet, skriver EMD.

Annonse

Finanstilsynet søker jurist/økonom til en stilling innen EØS-arbeid

To frifinnelser

I de to sakene som aldri er blitt kommunisert, konkluderer domstolen med at det åpenbart ikke foreligger brudd på EMK. Dette til tross for at samværet i den ene av sakene var satt så lavt som til halvannen time en gang i året. Avgjørelsen er begrunnet i de konkrete omstendighetene bak omsorgsovertakelsen, der tingretten konkluderte med at tilbakeføring av barnet ville innebære en «real and serious risk to his health and development».

Arnfinn Bårdsen opplyste i et intervju med Rett24 i fjor at domstolen planla å gå over til å avgjøre de fleste, om ikke alle, de resterende barnevernsakene i komité. Dette fordi rettssetningene nå i hovedsak anses etablert, gjennom storkammerdommen Strand Lobben og en rekke kammeravgjørelser.

Komitébehandling er en forenklet prosedyre, med tre dommere, i stedet for sju dommere i kammer. Dette er et system EMD innførte for å få unna saker den mener omhandler spørsmål som allerede er avklart.

Fortsatt ligger flere titalls klager mot Norge og venter på behandling.

De tre fellende avgjørelsene finner du her, her og her, mens de frifinnende avgjørelsene ligger her og her.