Les tidligere kronikker i diskusjonen:

Advokat Per Danielsen spør i Rett24 hva jeg mener om noen punkter i forslaget til ny advokatlov. Jeg mener at:

  • spørsmålet om resurssterke klienter trenger beskyttelse er ikke det sentrale; det sentrale er at ressurssvake klienter trenger beskyttelse overfor resurssterke advokater.
  • forbrukerinteresser bedre ivaretas dersom salærklagene behandles av Advokatnemnda (med særlig kompetanse), enn av Forbrukertilsynets felles tvisteløsningsordning i forbrukersaker, eller av et eget nytt organ med en egen sektorvis meklingsordning for advokater.
  • departementets lovforslag løser det som er uheldig; Advokatnemnda gis i forslaget nå – i motsetning til etter gjeldende rett –  myndighet til å treffe vedtak om hva som er «rimelig og nødvendig salær» og å pålegge advokaten tilbakebetaling, selv om advokaten reiser sak om samme spørsmål for domstolen.

Jeg er for øvrig ikke enig i advokat Danielsens utsagn om at departementet «ikke har fått til det de selv ønsker - å hindre domstolsprøving av salærtvister».

For det første er jeg tvilende til om departementet egentlig har gitt uttrykk for et slikt ønske. For det annet ville et slikt standpunkt, i tilfelle, være i strid med alminnelige rettssikkerhetsprinsipper, og trolig også EMK og Grunnloven.

Det viktige er nå ikke hva advokat Danielsen eller jeg mener – det viktigste er hva Stortinget mener.