– Kommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, så jeg forventer at fylkesmannen i det angjeldende fylke ser på det vedtaket, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB fredag. Bakgrunnen var at Vinje kommune varslet at de på egen hånd ville videreføre hytteforbudet, når det nasjonale hytteforbudet mandag blir opphevet.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark tok statsråden på ordet, og vedtok i går kveld «Kontroll av lovgrunnlaget til Forskrift om karantenepåbod for reisande til og frå Oslo og Viken (med unntak av Kongsbergregionen), og forbod mot innreise for opphald på fritidseigedom i kommunen, Vinje kommune, Vestfold og Telemark». Kontrollen konkluderer med at Vinjes lokale forskrift er uforholdsmessig. Fylkesmannen skriver:

Annonse

Utgreiarar i Noregs Høgsterett

«Argumentet om at kommunen generelt, og helse- og omsorgstenesta spesielt har avgrensa kapasitet, kan være forhold som kan gjere tiltak naudsynt etter smittevernloven § 1-5. I ein kommune med 5700 hytter, må ein vel kunne legge til grunn at det er vanleg å auke bemanninga i større utfartshelger med? Vi stiller derfor spørsmål ved korleis helsetenestane i kommunen ordinært klarer å handtere alle hytteturistane. I utgangspunktet vil det vera urimeleg å legge til grunn at dei som besøker sine fritidseigedomar dei siste dagane i april er smitta. I så fall er rimeleg å legge til grunn dei dreg heim utan å nytte seg av kommunale helsetenester. Med karanteneforbod har kommunen i tillegg forsikra seg mot at personar frå områder med mest smitte uansett må halde seg for seg sjølv.

I forhold til eventuelt mangel på smittevernmateriell, er dette et generelt problem som ikkje er særskilt for Vinje kommune.

Det er ingen nasjonale medisinske råd som tilseier at eit hytteforbod, uansett form, bør vidareførast, snarare tvert om. Vi kan derfor ikkje sjå at § 3 i forskriften er tilstrekkeleg medisinfagleg grunngjeve.»

Professor Hans Petter Graver fremhever at Fylkesmannen løser saken på manglende medisinskfaglig begrunnelse og proporsjonalitet.

– Det ser ut til at fylkesmannen indirekte aksepterer forbudet for folk fra Oslo og Viken, siden de sier at karantenebestemmelsene er fornuftig. Jeg mener de burde tatt det på manglende hjemmel, men det slaget er vel foreløpig tapt, sier Graver. Han kollega i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, mener hytteforbudet uansett er ugyldig både nasjonalt og lokalt. Lørdag skrev han på Facebook:

– Dette er bare årets jussgodbit. Nå har fylkesmannen underkjent det lokale hytteforbudet i Vinje. Med grunnlag i smittevernloven § 1-5 og en generell vurdering av nytten. Det er helt åpenbart at begrunnelsen treffer også på regjeringens eget hytteforbud som fortsatt gjelder denne helgen. Fullstendig komikveld.

Overfor Rett24 utdyper han:

– Poenget mitt i teksten jeg skrev på Rett24, var jo nettopp at § 1-5 gjelder, og den rammer hytteforbudet. Nå har altså Fylkesmannen sagt at nå etter påske er ikke kravet til faglig begrunnet smitteverntiltak oppfylt, men regjeringen opprettholder altså sin forskrift til mandag. Helt crazy.

Fylkesmannens vedtak finner du her.