Etter at EFTA-domstolen for to uker siden avsa sin rådgivende uttalelse om Norges EØS-rettslige trygdeforpliktelser, er det nå Høyesteretts tur. Saken er berammet 27. mai, og skal behandles i storkammer. Dette ledes normalt av justitiarius, men sist uke ble det klart at Toril M. Øie anser seg inhabil i saken. Det samme gjelder Per Erik Bergsjø, Wenche Arntzen og Arne Ringnes.

Årsaken er at de alle deltok sist Høyesterett behandlet straffesaken som nå er gjenåpnet. Den gang dreide det seg om en ren straffutmålingssak. den underliggende saken handler om en stønadmottaker som hadde oppholdt seg i Italia mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Les: Øie, Matningsdal og Skoghøy erklærer seg inhabile i NAV-gjenopptakelsen

I en beslutning fattet av Hilde Indreberg tirsdag, fremkommer at Høyesteretts nest eldste dommer, Magnus Matningsdal, anser seg inhabil som følge av sitt nære vennskap med setteriksadvokat Henry John Mæland.

Forsvarere i saken er John Chr. Elden og Anders Brosveet.

Videre anser Høyesteretts tredje eldste dommer, Jens E. A. Skoghøy, seg inhabil fordi han var medlem av granskningsutvalget etter NAV-saken. Skoghøy trådte ut av utvalget, før utvalget avga sin rapport, da han i fjor vinter søkte seg tilbake til Høyesterett, etter en periode som professor i Tromsø.

Dermed blir det Hilde Indreberg, som er Høyesteretts fjerde eldste dommer, som får rollen som rettens leder når saken kommer opp. Da de elleve dommerne som skal delta i saken skulle trekkes ut tirsdag, ble ytterligere ett navn holdt utenfor. Det var Kristin Normann, som har gyldig fravær når saken skal behandles. Dermed gjensto kun 12 navn i tillegg til Indreberg i kurven da Høyesteretts direktør Bente Kraugerud gjennomførte trekningen av de 10 dommerne.

Ettersom det også trekkes to reserver, ble hele kurven til slutt tom. De to som skal være reserver, er dommerne Thyness og Kallerud. Forøvrig skal storkammeret settes med

 • Hilde Indreberg, rettens leder
 • Bergljot Webster
 • Wilhelm Matheson
 • Aage Thor Falkanger
 • Ragnhild Noer
 • Henrik Bull
 • Ingvald Falch
 • Espen Bergh
 • Cecilie Østensen Berglund
 • Borgar Høgetveit Berg og
 • Kine Steinsvik

Setteriksadvokaten uttalte for to uker siden til Rett24 at han, som følge av konklusjonene i EFTA-domstolen, vil legge ned påstand om frifinnelse for den bedrageridømte 70-åringen saken dreier seg om.