Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt 23. oktober 2015 for å foreta en samlet gjennomgang av gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett.

Dermed blir det totalrenovering av selve bærebjelken i norsk myndighetsutøvelse, forvaltningsloven, som nå er blitt 52 år gammel.

Etter fire års arbeid overleverte professor Inge Lorange Backer utvalgets NOU i mars, og nå får interessentene et halvt år på seg til å analysere det 803 sider lange dokumentet.

Se hele forslaget her

Forslaget fra utvalget foreslår enkelte nyvinninger, blant annet en hjemmel for automatiserte forvaltningsvedtak, men konkluderte ellers i det store og det hele med at dagens lov fungerer bra.

Dissenser

Et punkt som muligens vil få oppmerksomhet i høringen, er utvalgets forslag om å fjerne borgerens rett til å få dekket sakskostnader dersom en klage fører frem. Flertallet mener at det blant annet på bakgrunn av forvaltningens veiledningsplikt og selvstendige utredningsplikt, er rimelig at borgeren betaler sin egen advokat – dersom vedkommende velger å bruke en slik. Forvaltningsorganet skal bare kunne holdes ansvarlig etter ordinære erstatningsprinsipper.

Et mindretall, forøvrig bestående av utvalgsleder Backer og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, vil beholde dagens ordning – om enn noe innskrenket.

Et annet betent punkt er forholdet mellom sentrale myndigheters styringsrett og den kommunale selvråderetten. Her heller flertallet i utvalget i retning av en mer statsvennlig ordlyd i spørsmålet om hvor mye vekt som skal legges på kommunalt forvaltningsskjønn.

Se hele høringen her.