Statsadvokat Stein Vale uttalte i sommer at avgjørelsen fra lagmannsretten var den første av sitt slag i Norge. Saken handler om en gutt som oppbevarte og delte intime bilder av en jevnaldrende jente. På gjerningstidspunktet var han 13 år, slik at han ikke kan straffes for handlingene.

Les: Lagmannsretten dømte 13-åring til inndragning av mobiltelefon

Påtalemyndigheten har likevel bedt om at telefonen, en Iphone 11 til rundt 10.000 kroner, skal inndras. Dette avslo Fredrikstad tingrett, mens Borgarting lagmannsrett ga påtalemyndigheten medhold.

Lagmannsretten baserer seg på en bestemmelse i straffeloven (§ 69, jf § 67) som uttrykkelig sier at inndragning kan skje overfor mindreårige og utilregnelige.

Se lagmannsrettens dom her

Skyldevne

Elden-partner Anders Brosveet sitter i Straffelovrådet, som nylig utredet regler om pønalt begrunnet inndragning. Han uttalte i sommer at bestemmelsen må overstyres av kravet etter Grunnloven og EMK om at det må foreligge subjektiv skyld for å ilegge straff.

– Slik lagmannsretten har begrunnet inndragningen i denne saken, er det ingen tvil om at det er tale om straff i materiell forstand. Telefonen inndras basert på pønale, individual- og allmennpreventive begrunnelser. Da gjelder det et krav om skyld, hvilket forutsetter tilregnelighet. Og den som er under 15 år er etter loven ikke tilregnelig, uttalte han til Rett24.

Brosveet har representert gutten for Høyesterett.

Ikke enig

I dommen Høyesterett avsa fredag, tolker Høyesterett EMD slik at man kan ha «skyld» i EMK-forstand, uten at man nødvendigvis har skyldevne etter nasjonal rett. Førstvoterende Borgar Høgetveit Berg skriver:

«Slik eg forstår EMD-praksis, er det skuld – i ei eller anna form – som må til for å skapa den nødvendige «mental link» mellom dei objektive elementa i handlinga og den ein vil halde strafferettsleg ansvarleg, sjå særleg G.I.E.M.-dommen avsnitt 241 og 242 med vidare referanse til Sud Fondi-dommen. Dette står i motsetnad til eit reint objektivt straffeansvar. Derimot kan eg ikkje finne haldepunkt for at EMD med dette meiner at også skuldevne etter nasjonal rett må liggje føre for at den nødvendige «mental link» skal vera til stades. Kravet om skuld kan naturlegvis vera oppfylt – og den nødvendige «mental link» dimed vera på plass – sjølv om gjerningspersonen etter nasjonal rett ikkje kan straffast på grunn av låg alder.»

I den konkrete vurderingen skriver Høyesterett at ettersom gutten er under den kriminelle lavalderen, vil inndragning være den eneste tilgjengelige reaksjonen fra det offentlige.

Kunnskap om at mobiltelefonen i slike tilfelle kan bli inndratt, vil formodentlig ha en avskrekkende virkning i ungdomsmiljøer, heter det i dommen, som du finner her.