Advokat Knut Helge Hurum har i Rett24 en kommentar til Høyesteretts dom av 9. mai om erstatning for skader tamrein tilhørende samer i Femund sitje hadde påført innmark. Bøndene fikk i de underordnede retter erstatning basert på bestemmelsen om objektivt solidaransvar for reineierne i reindriftsloven. Vi representerte bøndene i saken. 

Ikke skjerpet beviskrav

Saken reiste bare ett spørsmål av prinsipiell betydning, nemlig om det objektive solidaransvaret er i strid med bestemmelsene om vern av urbefolkningen i Grunnloven, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, ILO-konvensjon nr. 169 og FNs rasediskrimineringskonvensjon. Høyesterett kom til at det er det ikke. 

Femund sitje fikk heller ikke medhold i at det måtte gjelde et skjerpet beviskrav for bøndene.

Lagmannsrettens dom ble allikevel opphevet, fordi Høyesterett kom til at spørsmål om skadelidtes mulige medvirkning og lemping av erstatningsansvaret ikke var godt nok behandlet i tidligere rettsinstanser. Disse begrensede spørsmålene må derfor lagmannsretten behandle en gang til.

Mange hensyn

Reindriftslovens ansvarsregler er under revisjon, og det er opp til de politiske myndigheter å ta stilling til om det er behov for endringer. Her er det mange hensyn som skal ivaretas, blant annet at bønder på samme måte som andre skadelidte må sikres erstatning for skader som påføres dem.

I dommen understreker Høyesterett at ulikhetene mellom reindriften og annet husdyrhold er såpass tydelige at det vil være saklig og relevant å legge vekt på disse i en vurdering av om solidaransvaret er diskriminerende.

Dette er viktig å merke seg for den videre politiske behandlingen.