Etter først å ha blitt frifunnet i tingretten, ble 53-åringen i februar dømt til seks måneders fengsel for mishandling av ektefellen. Hålogaland lagmannsrett la til grunn at mishandlingen bestod av én voldsepisode, og psykiske krenkelser over en periode på elleve måneder.

Nå har Høyesterett opphevet dommen. Årsaken er at Høyesterett mener lagmannsrettens domsgrunner etterlater tvil om vilkårene for straff for mishandling i nære relasjoner er oppfylt.

Nedre grense

Voldshendelsen gikk ut på at mannen klapset til ektefellen på kinnene mens han satt over henne. Episoden er etter Høyesteretts syn i seg selv ikke alvorlig nok til å kunne domfelle for mishandling. For at mannen skal kunne dømmes, mener Høyesterett at de psykiske krenkelsene, sett i sammenheng med voldsepisoden, må kunne karakteriseres som en vedvarende og gjentakende krenkelse. Førstvoterende Ragnhild Noer skriver:

«Lagmannsretten har beskrevet at A var svært sjalu, og at han var kontrollerende og konfronterende. Slik adferd er sterkt kritikkverdig, men ikke uten videre straffbar. Det gjelder i alle fall her, hvor innslaget av vold var relativt begrenset. Om en slik oppførsel skal kunne karakteriseres som mishandling, vil da avhenge blant annet av hyppigheten av sjalusiutbruddene, aggressiviteten til tiltalte og konsekvensene for fornærmedes liv. (…)»

Manglende domsgrunner

Etter Høyesteretts syn er lagmannsretten kun på et overordnet nivå inne på kriteriene for at de psykiske krenkelsene skal kunne karakteriseres som mishandling. Førstvoterende skriver at kravet til domsgrunner etter straffeprosessloven § 40 første ledd vil variere, men fremhever følgende:

«(…) Blant annet har det betydning om det lovbudet det dømmes etter, er knyttet til en enkelt handling, eller om det forutsetter en sammensatt vurdering hvor man må finne bevist et handlingsmønster og et alvor for å kunne straffe. Der forholdet ligger i nedre sjikt av bestemmelsen, vil det i praksis kreves mer enn der man er i kjerneområdet.»

Høyesterett går deretter over til å vurdere lagmannsrettens domsgrunner, og kommer til at de etterlater tvil om tiltaltes handlinger er alvorlige nok til domfellelse, særlig når handlingene befant seg i nedre sjikt av mishandlingsbestemmelsen. Høyesterett skriver:

« (…) Jeg kan ikke se at lagmannsretten her har vist at handlingsmønsteret til tiltalte har et slikt omfang og alvor at det utgjør mishandling i lovens forstand. Det gjelder særlig på bakgrunn av at de beskrevne forholdene for en stor del ligger i nedre sjikt av det bestemmelsen rammer. Lagmannsrettens dom etterlater derfor tvil om straffbarhetsvilkårene er oppfylt.»

Overraskende hvis ny runde

Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, er fornøyd med at lagmannsrettens dom oppheves.

– Jeg prosederte på frifinnelse, men det er et helt levelig resultat at dommen ble opphevet. Høyesterett mente domsgrunnene var langt under hva man forventer i en sak om vold i nære relasjoner. Det kreves alvorlig eller gjentatt vold og krenkelser, og slik lå ikke denne saken an. Jeg satser på at det ikke blir noen ny runde i lagmannsretten, det ville overraske meg stort hvis påtalemyndigheten fremmer saken på nytt, sier Larsen.