I gamle dager var det først og fremst media som ble rammet av referatforbud, men i de sosiale mediers tidsalder er alle blitt publisister.

Nå opprettholder Høyesteretts ankeutvalg en kjennelse der rettens referatforbud retter seg direkte mot en av partene i en sivil sak. Borgarting lagmannsrett mente barnets personvern måtte gå foran morens rett til å omtale barneverntvisten på Facebook, og får nå full støtte fra ankeutvalget.

Rett24 omtalte Borgarting-kjennelsen her

– Utvilsomt korrekt

I en fersk kjennelse skriver ankeutvalget at lagmannsretten har foretatt en grundig og balansert avveining av hensynene til offentlig kontroll og partenes ytringsfrihet opp mot de øvrige aktørenes rett til privatliv og personvern: 

«Etter utvalgets syn er lagmannsrettens lovtolking og den konkrete rettsanvendelsen knyttet til Grunnloven og EMK utvilsomt korrekt, og anken skal derfor forkastes.

Den ankende part har anført at det er uklart hvilke restriksjoner referatforbudet pålegger mor. Dette er imidlertid utførlig behandlet i lagmannsrettens kjennelse, og ankeutvalget viser til denne.»

Det spesielle referatforbudet har sin bakgrunn i en verserende omsorgssak. Tingretten opprettholdt i mars kommunens vedtak om omsorgsovertakelse, en avgjørelse som siden er blitt anket til lagmannsretten.

Det var kommunen som opprinnelig begjærte referatforbudet. Begjæringen bygget på det kommunen omtalte som morens «ufiltrerte og lite skjønnsomme opptreden i sosiale medier. Hun har lagt ut mye personsensitive opplysninger om (barnet), herunder hva (barnet) etter (morens) anførsler skal ha blitt utsatt for av overgrep fra far».

Kommunen fremholdt videre at moren har uttalt seg om vitner i saken på en slik måte at det er blitt oppfattet som trakasserende og egnet til å påvirke dem.

Første gang

Borgarting lagmannsrett mente publiseringene «utvilsomt utgjør en krenkelse av personvernet» til barnet, og skrev:

«(Barnet) er bare (X) år og har ingen mulighet til å kontrollere at det publiseres intime og sensitive detaljer (...) som kan søkes opp på internett av alle og enhver – også i ettertid når (barnet) har blitt eldre. Barnets privatliv har et selvstendig vern. Et referatforbud vil klart være til (barnets) beste, som har krav på respekt for sitt menneskeverd, og rett til vern om sin personlige integritet.»

Referatforbudet gjelder taushetsbelagte dokumenter i saken, gjengivelse av parts- og vitneforklaringer under hovedforhandlingen, samt opplysninger som kan bidra til å identifisere sakens parter og vitner.

Lagdommer Anders Bøhn, som har skrevet kommentarutgaven til domstolloven, uttalte i april til Rett24 at han aldri tidligere har sett referatforbudet anvendt i en sammenheng som dette.

Les ankeutvalgets kjennelse her