Avtalen om såkalte europeisk arrestordre trådte i kraft for for to år siden. Avtalen innebærer at det som hovedregel er fri flyt av siktede mellom jurisdiksjonene i EØS-området.

Spørsmålet er om det er forsvarlig å utlevere på grunnlag av begjæringer fra Polen, der det polske rettsvesenet er blitt stadig mer politisert av flertallsregjeringen fra det nasjonalkonservative partiet PiS.

Les: Vestfold tingrett nekter å utlevere til Polen – frykter EMK-brudd

Sist Høyesterett så på saken var i mars 2020. Den gang konkluderte ankeutvalget med at det skal mye til før utlevering ville innebære brudd på EMK artikkel 6 Høyesterett skrev blant annet:

«Det er ikke tilstrekkelig at det er fare for at rettergangen i den staten som har begjært overlevering, ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i EMK artikkel 6. Det må foreligge en reell risiko for krenkelse av kjerneinnholdet i retten til rettferdig rettergang.»

Høyesteretts kjennelse fra i fjor vår, ble i etterkant kritisert av professorene Terje Einarsen og Eirik Holmøyvik. I en artikkel på Rett24 skrev de to at saken burde løftes til avdeling eller storkammer.

Les: Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser

Sluppet inn

Nå er Høyesteretts ankeutvalg kommet til samme konklusjon, for onsdag ble det besluttet at en kjennelse Borgarting lagmannsrett avsa i oktober skal ankebehandles i avdeling.

«Ankeutvalget finner at anken for så vidt gjelder rettsanvendelsen under spørsmålet om arrestordren skal avslås etter arrestordreloven § 8 andre ledd skal avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere», heter det i beslutningen som ble avsagt onsdag.

Den aktuelle paragrafen lyder: «Ein arrestordre som nemnd i første ledd skal også avslåast dersom overlevering vil vere i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen med endringar eller dei tilleggsprotokollane som gjeld som norsk lov.»

– Dette er en riktig og viktig beslutning av Ankeutvalget. Høyesteretts behandling vil bli fulgt med argusøyne i Europa. Den raske og urovekkende utviklingen i Polen og ny rettspraksis fra EU-domstolen og EMD rokker ved forutsetningene for EU-domstolens prinsippavgjørelse i 2018 og Ankeutvalgets avgjørelser i 2020. Høyesterett kan nå vise vei for Europa, sier professor Eirik Holmøyvik til Rett24.

Den siktede i saken representeres av advokat Nils Christian Nordhus.