1. februar skal Høyesterett behandle spørsmålet om det fortsatt skal utleveres siktede til polske myndigheter, eller om rettsstatens forfatning ikke lenger gjør det forsvarlig.

I brevet, som Rett24 omtalte sist uke, skriver de polske dommerne at selv om den aktuelle siktede skulle havne i en lovlig oppnevnt domstol, så er domstolen som sådan under konstant organisatorisk press om å dømme i tråd med justisdepartementets ønsker, blant annet fordi riksadvokatembetet og justisministerposten er slått sammen til én politisk stilling.

En rekke dommere er de senere årene blitt sanksjonert av det såkalte disiplinærkammeret i polsk Høyesterett, noe som har ført til omfattende protestaksjoner i Polen.

Ifølge den polske dommerforeningen er det nå alvorlig tvil om muligheten til en rettferdig rettergang i Polen, «even in common crime cases or cases appearing to be such cases».

Straffeprosessloven har ingen bestemmelse om denne typen skriftlige innlegg. Det har derimot tvisteloven, hvor det i § 15-8 heter at «skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesser» kan tillates fra «foreninger og stiftelser innenfor rammen av deres formål og naturlige virkeområde».

Høyesterett har nå besluttet at tvistelovens bestemmelse skal brukes analogisk.

– Høyesterett har nå akseptert at dette innlegget skal inngå som en del av grunnlaget, fortalte Espen Bergh under Høyesteretts årlige pressemøte mandag.