Henrik Kristoffersen har reist sak for retten til å ha egne sponsoravtaler utenom Skiforbundets regime. I den anledning har Oslo tingrett bedt EFTA-domstolen besvare

  • om regler om forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler utgjør en restriksjon etter EØS-avtalen artikkel 36 eller tjenestedirektivet, og
  • om en restriksjon på en idrettsutøvers rett til å inngå sponsoravtaler kunne rettferdiggjøres.

EFTA-domstolen svarer at ordningen måtte vurderes etter EØS-avtalen artikkel 36 om tjenestefriheten, og at en ordning med forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler vil være tillatt «forutsatt at ordningen og avslaget søker å oppnå et legitimt mål som er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, er egnet til å nå dette mål og ikke går lenger enn det som er nødvendig for å nå det».

– Støtter Skiforbundet

Domstolen skriver videre at Skiforbundet, under visse forutsetninger, står fritt til bruke skjønn i vurderingen av søknader om godkjenning av individuelle sponsoravtaler.

Skiforbundets prosessfullmektig, Per Andreas Bjørgan, mener avgjørelsen ikke gir noen antydning som har konsekvenser for idrettens nåværende system, eierskap eller forvaltning av rettigheter.

– Jeg mener dette er en god avgjørelse, og at den rettslige testen de beskriver støtter Skiforbundets argumentasjon. Den gir også et godt grunnlag for tingrettens nærmere vurdering. Mer enn det mener jeg uansett ikke at man skal legge i en rådgivende uttalelse, sier Bjørgan.

Henrik Kristoffersens prosessfullmektig har foreløpig ikke besvart Rett24s henvendelse om saken.

Les EFTA-domstolens pressemelding her