I vår behandlet Oslo tingrett en tvist om advokatansvar, etter en transaksjon mellom to søsterselskaper i Ørsta kommune på Sunnmøre. Saksøkeren krever at DLA Piper og forsikringsselskapet holdes ansvarlig for at firmaet aldri fikk hele den maskinparken de hadde betalt for.

Les: Klient krever 10,5 millioner fra DLA Piper

Bakgrunnen er en omorganisering av virksomheten i Aurstad‐konsernet, der store mengder utstyr ble solgt fra ett firma i konsernet til et annet. Det selgende firmaet hadde på salgstidspunktet store økonomiske problemer, og da selskapet deretter gikk konkurs, besluttet boet å ta beslag i de solgte maskinene. Som følge av beslaget, inngikk det kjøpende firmaet et forlik med boet, med det resultat at beslaget ble opphevet for cirka en fjerdedel av maskinene.

DLA Piper var rådgiver for omorganiseringen, og saksøker mener advokatene opptrådte uaktsomt ved å rådgi dem til en transaksjon som ikke sikret rettsvern for maskinene de betalte for. I sluttinnlegget skrev saksøker:

«Selskapets vanskelige situasjon, og den kjennskap DLA hadde til denne, er skjerpende i forhold til den aktsomhet DLA måtte utvise i forbindelse med sin rådgivning. En mulig beslagsrett for et konkursbo representerte en særskilt risiko ved transaksjonen. DLA identifiserte aldri rettsvern som en mulig utfordring ved transaksjonen da den ble gjennomført.»

DLA Piper har avvist kravet, og anførte at Aurstad faktisk fikk rettsvern for maskinparken. At maskinparken gikk tapt, skyldes at selskapet valgte å inngå et forlik, mener advokatfirmaet. Oslo tingrett er ikke enig, og skriver:

«I lys av den relativt klare oppfatningen i juridisk teori, og i fravær av andre mer tungtveiende rettskilder, er det høyst usikkert hvorvidt det ble oppnådd rettsvern ved salget av maskinparken. På grunn av denne usikkerheten, mener retten at det var uaktsomt av DLA at ikke spørsmålet om rettsvern ble fremhevet og belyst for klientene. Retten har dermed kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag.»

Kravet fra saksøkeren var på 10,5 millioner kroner, men tingretten beregner tapet noe lavere, og setter erstatningen til 8,6 millioner. I tillegg tilkjennes fulle sakskostnader.

– Vi er uenig rettens vurdering, og dommen er anket, opplyser DLA Pipers prosessfullmektig, Sven Eriksrud, til Rett24.

Dommen ble avsagt sent i mai, men er ved en teknisk feil ikke publisert før nå.

Du kan laste ned dommen her